Maandag, 18 januari 2016

Waar bleef de (vrije) tijd van 11 t/m 17 januari?

Mijn vrije­tijds­be­ste­ding van afge­lo­pen week:

  • iede­re dag een blogpost
  • 75 min hardlopen
  • 30 min fitness
  • 3,5 uur trai­ning survivalrun
  • Ele­men­ta­ry: afle­ve­ring 4 t/m 9 – sei­zoen 1
  • Hom­e­land: afle­ve­ring 5 t/m 6 – sei­zoen 4
  • The Her­mit of 69th Street – Jer­zy Kos­in­ski: p. 1–44
  • His­to­risch Nieuws­blad: nr. 7 – 2003
  • Spie­gel His­to­riael: nr. 3 – 1992
  • De Groe­ne Amster­dam­mer: nr. 5 – 2012

Con­clu­sie: meer dan vol­doen­de gesport, te wei­nig gele­zen en te veel Net­flix gekeken.

Dat zou je althans op basis van de kale fei­ten kun­nen zeg­gen. Als ver­de­di­ging wil ik ech­ter opbren­gen dat het boek van Kos­in­ski taaie stof is. Voor­zien van meer­de­re voet­no­ten op bij­na iede­re blad­zij­de en daar­naast ook nog eens vele cita­ten die de stel­ling onder­schrij­ven dat zo’n beet­je alles al eens eer­der gezegd/geschreven is, maakt dat het lezen een tijd­ro­ven­de bezig­heid. Toch kan het geen kwaad om iets­jes min­der op Net­flix af te stem­men hoe­wel dat het eni­ge is waar­voor ik afge­lo­pen week de TV heb aangezet.

Met over twee weken de sur­vi­val­run van Gen­drin­gen voor de boeg wordt de opdracht voor deze week om flink door te blij­ven trai­nen ondanks de win­ter­se omstan­dig­he­den. De ove­ri­ge vrije tijd ga ik ver­de­len over lezen en schrijven/bloggen. Eens zien wat dat oplevert.

~ ~ ~

Nu ik als expe­ri­ment een tijd­je dage­lijks ga bij­hou­den waar zoal mijn vrije tijd aan ver­lo­ren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­o­diek op terug te kij­ken en er lering uit te trek­ken. Een mens moet iets met z’n vrije tijd, nietwaar?