Waar bleef de (vrije) tijd van 11 t/m 17 januari?

survivaltraining

Mijn vri­jeti­jds­beste­d­ing van afgelopen week:

 • iedere dag een blog­post
 • 75 min hard­lopen
 • 30 min fit­ness
 • 3,5 uur train­ing sur­vival­run
 • Ele­men­tary: aflev­er­ing 4 t/m 9 – seizoen 1
 • Home­land: aflev­er­ing 5 t/m 6 – seizoen 4
 • The Her­mit of 69th Street – Jerzy Kosin­s­ki: p. 1–44
 • His­torisch Nieuws­blad: nr. 7 – 2003
 • Spiegel His­to­ri­ael: nr. 3 – 1992
 • De Groene Ams­ter­dammer: nr. 5 – 2012

Con­clusie: meer dan vol­doende ges­port, te weinig gelezen en te veel Net­flix gekeken.
Dat zou je althans op basis van de kale feit­en kun­nen zeggen. Als verdedig­ing wil ik echter opbren­gen dat het boek van Kosin­s­ki taaie stof is. Voorzien van meerdere voet­noten op bij­na iedere bladz­i­jde en daar­naast ook nog eens vele citat­en die de stelling onder­schri­jven dat zo’n beet­je alles al eens eerder gezegd/geschreven is, maakt dat het lezen een tij­drovende bezigheid. Toch kan het geen kwaad om iet­sjes min­der op Net­flix af te stem­men hoewel dat het enige is waar­voor ik afgelopen week de TV heb aangezet.
Met over twee weken de sur­vival­run van Gen­drin­gen voor de boeg wordt de opdracht voor deze week om flink door te bli­jven trainen ondanks de win­terse omstandighe­den. De overige vri­je tijd ga ik verde­len over lezen en schrijven/bloggen. Eens zien wat dat oplev­ert.
~ ~ ~
Nu ik als exper­i­ment een tijd­je dagelijks ga bijhouden waar zoal mijn vri­je tijd aan ver­loren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­odiek op terug te kijken en er ler­ing uit te trekken. Een mens moet iets met z’n vri­je tijd, niet­waar?
 

  • Och, daar is niet veel dap­pers aan. Gewoon in mijn geval even terugk­ijken of ik eventueel kan her­lei­den waarom ik mijn vri­je tijd anders heb inge­vuld dan ik vooraf van plan was. Niet omdat ik super­plan­matig wil lev­en. Juist niet. Maar wel om te zien of ik achter­af bijvoor­beeld te weinig tijd had om te lezen en dus niet teleurgesteld hoef te zijn dat ik een bepaald boek niet heb uit­gekre­gen ter­wi­jl ik me dat wel voorgenomen had.
   Trouwens het terug­drin­gen van tele­visieuren is iets wat mij het meest van al is meegevallen in vergelijk­ing met andere zak­en die ik wilde veran­deren. En het lev­ert ook meteen zoveel op dat je het dan vanzelf steeds min­der gaat doen. Ik zou het lief­st mijn tv-abon­nement opzeggen ware het niet dat Inge zo af en toe nog wel eens een pro­gram­ma wil zien of opne­men.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets