Woensdag, 20 januari 2016

Zeist en Olden­zaal, here we come!

Kun­nen jul­lie het nog bij­hou­den? Inmid­dels zijn er alweer twee nieu­we loca­ties toe­ge­voegd aan de almaar groei­en­de lijst met sur­vi­val­runs die ik de komen­de maan­den ga pro­be­ren uit te lopen. Na de geslaag­de proef in Dinx­per­lo, had ik me al snel inge­schre­ven voor Gen­drin­gen op 30 januari.

Tus­sen­tijd­se kalender:

  • Gen­drin­gen — 7 km — 30 januari

Kort daar­na hoor­de ik de defi­ni­tie­ve datum voor de sur­vi­val­run Lin­ge­ze­gen die geor­ga­ni­seerd wordt door de club waar ik zelf lid van ben. Dat bete­kent nor­maal gespro­ken dat je niet mee­loopt (als je ten­min­ste niet bezig bent in de lan­de­lij­ke wed­strijd­com­pe­ti­tie) maar als vrij­wil­li­ger helpt om deze run tot een suc­ces te maken. Geluk­kig krij­gen we wel dege­lijk de kans om op het eigen par­cours van start te kun­nen gaan. Voor­af aan de offi­cie­le run op zon­dag wor­den op zater­dag 9 april de club­kam­pi­oen­schap­pen gehou­den. Dat staat dus ook al geno­teerd hoe­wel de inschrij­ving hier­voor nog niet geo­pend is.

Nieu­we tus­sen­tijd­se kalender:

  • Gen­drin­gen — 7 km — 30 januari
  • Club­kam­pi­oen­schap­pen — afstand nog niet bekend — 9 april

Ver­vol­gens sloot ik me aan bij enke­le club­le­den (waar­voor Dinx­per­lo ook hun eer­ste run was geweest) om in Zeist een twee­de run te gaan lopen. Deze run staat gepland voor 20 maart. Voor mij wordt het dus een der­de run mocht Gen­drin­gen gewoon door­gaan maar dat mag de pret niet drukken.

Nieu­we­re tus­sen­tijd­se kalender:

  • Gen­drin­gen — 7 km — 30 januari
  • Zeist — 6,5 km — 20 maart
  • Club­kam­pi­oen­schap­pen — afstand nog niet bekend — 9 april

Afge­lo­pen zater­dag dien­de zich een nieu­we uit­da­ging aan. Op de facebook mes­sen­ger werd gespro­ken om met een klein groep­je ons­zelf in te schrij­ven voor de Fami­ly run in Olden­zaal. Eerst dach­ten we nog dat we als kop­pels moesten gaan, maar iemand ver­tel­de tij­dens de trai­ning op zon­dag dat je ook met meer­de­re per­so­nen als team kon inschrij­ven. ’s Avonds werd de knoop door­ge­haakt en op 1 mei gaan we van start als de fami­lie Bal­ke­n­el­len­de (foto volgt).

Nieuw­ste tus­sen­tijd­se kalender:

  • Gen­drin­gen — 7 km — 30 januari
  • Zeist — 6,5 km — 20 maart
  • Club­kam­pi­oen­schap­pen — afstand nog niet bekend — 9 april
  • Olden­zaal — 7 km — 1 mei

Het begint zodoen­de al een aar­di­ge lijst te wor­den. Of ik het alle­maal ga red­den is nog maar de vraag. Deze avond had de train­ster na afloop in ieder geval opbeu­ren­de woor­den voor me. De tech­niek schijn ik op som­mi­ge vlak­ken al aar­dig onder de knie te heb­ben. Nu is het zaak te gaan wer­ken aan kracht en uit­hou­dings­ver­mo­gen. Ik weet wat me te doen staat.