Zeist en Oldenzaal, here we come!

Oldenzaal

Kun­nen jul­lie het nog bijhouden? Inmid­dels zijn er alweer twee nieuwe locaties toegevoegd aan de almaar groeiende lijst met sur­vival­runs die ik de komende maan­den ga proberen uit te lopen. Na de ges­laagde proef in Dinx­per­lo, had ik me al snel ingeschreven voor Gen­drin­gen op 30 jan­u­ari.

Tussentijdse kalender:

  • Gen­drin­gen — 7 km — 30 jan­u­ari

Kort daar­na hoorde ik de defin­i­tieve datum voor de sur­vival­run Lingeze­gen die geor­gan­iseerd wordt door de club waar ik zelf lid van ben. Dat betekent nor­maal gespro­ken dat je niet meeloopt (als je ten­min­ste niet bezig bent in de lan­delijke wed­stri­jd­com­peti­tie) maar als vri­jwilliger helpt om deze run tot een suc­ces te mak­en. Gelukkig kri­j­gen we wel degelijk de kans om op het eigen par­cours van start te kun­nen gaan. Vooraf aan de offi­ciele run op zondag wor­den op zater­dag 9 april de clubkam­pi­oen­schap­pen gehouden. Dat staat dus ook al geno­teerd hoewel de inschri­jv­ing hier­voor nog niet geopend is.

Nieuwe tussentijdse kalender:

  • Gen­drin­gen — 7 km — 30 jan­u­ari
  • Clubkam­pi­oen­schap­pen — afs­tand nog niet bek­end — 9 april

Ver­vol­gens sloot ik me aan bij enkele cluble­den (waar­voor Dinx­per­lo ook hun eerste run was geweest) om in Zeist een tweede run te gaan lopen. Deze run staat gep­land voor 20 maart. Voor mij wordt het dus een derde run mocht Gen­drin­gen gewoon door­gaan maar dat mag de pret niet drukken.

Nieuwere tussentijdse kalender:

  • Gen­drin­gen — 7 km — 30 jan­u­ari
  • Zeist — 6,5 km — 20 maart
  • Clubkam­pi­oen­schap­pen — afs­tand nog niet bek­end — 9 april

Afgelopen zater­dag diende zich een nieuwe uitdag­ing aan. Op de face­book mes­sen­ger werd gespro­ken om met een klein groep­je onszelf in te schri­jven voor de Fam­i­ly run in Olden­za­al. Eerst dacht­en we nog dat we als kop­pels moesten gaan, maar iemand vertelde tij­dens de train­ing op zondag dat je ook met meerdere per­so­n­en als team kon inschri­jven. ’s Avonds werd de knoop doorge­haakt en op 1 mei gaan we van start als de fam­i­lie Balkenel­lende (foto vol­gt).

Nieuwste tussentijdse kalender:

  • Gen­drin­gen — 7 km — 30 jan­u­ari
  • Zeist — 6,5 km — 20 maart
  • Clubkam­pi­oen­schap­pen — afs­tand nog niet bek­end — 9 april
  • Olden­za­al — 7 km — 1 mei

Het begint zodoende al een aardi­ge lijst te wor­den. Of ik het alle­maal ga red­den is nog maar de vraag. Deze avond had de train­ster na afloop in ieder geval opbeurende woor­den voor me. De tech­niek schi­jn ik op som­mige vlakken al aardig onder de knie te hebben. Nu is het zaak te gaan werken aan kracht en uithoud­ingsver­mo­gen. Ik weet wat me te doen staat.

Zeist

~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets