Zaterdag, 23 januari 2016

Ik kan het niet laten

Nu mijn weer­stand door een flin­ke ver­koud­heid een stuk min­der is, vroeg ik natuur­lijk om moei­lijk­he­den toen ik het blog van Hen­drik-Jan opzocht. Dit jaar is hij begon­nen aan een gigan­tisch pro­ject: iede­re woens­dag blog­gen over De God­de­lijk Kome­die / Divi­na Come­dia, geschre­ven door Dan­te Alighieri.

Afge­lo­pen woens­dag schreef hij over de eer­ste can­to en ik kon het niet laten mijn eigen exem­plaar1 van De God­de­lij­ke Kome­die erbij te pak­ken omdat ik de tekst op de foto bij de blog­post niet met­een her­ken­de. Tja, en stop dan maar eens met lezen. Het is zoals Hen­drik-Jan aangeeft:

[…] de ope­ning is magi­straal. Een bete­re ope­ning kan ik niet bedenken.

Bij de twee­de can­to aan­ge­ko­men leg­de ik het boek opzij en nam me voor om iede­re woens­dag met Hen­drik-Jan mee te blij­ven lezen. Het is een mooie gele­gen­heid om dit veel­ge­roem­de boek dat al zo lang op mijn nog-te-lezen lijst staat ein­de­lijk eens tot een goed ein­de te bren­gen nadat ik er al ver­schei­de­ne keren in ben begonnen.

En er is nog een ande­re klas­sie­ker die ik ver­moe­de­lijk in klei­ne por­ties per week zal gaan lezen. Want als alles mee­zit gaat Paul iets soort­ge­lijks doen als Hen­drik-Jan. Bij hem is de keu­ze geval­len op Meta­morp­ho­sen door Ovi­di­us. Zelf is hij er nog niet hele­maal klaar voor, dus dat geeft mij de gele­gen­heid snel een exem­plaar aan te schaf­fen want tot mijn schaam­te moet ik beken­nen dit mees­ter­werk niet in mijn boe­ken­kast te heb­ben staan.

Twee klas­sie­kers dus die ik het komen­de jaar ga lezen. Naast mijn eigen Kos­in­ski leespro­ject. En wat ik ver­der nog alle­maal van plan ben om te lezen. Neem ik te veel hooi op mijn vork? Wie zal het zeg­gen? Voor­als­nog was de weer­stand zoals gezegd laag en het enthou­si­as­me van Hen­drik-Jan en Paul besmet­te­lijk zodat ik nog meer hooi op mijn vork ga nemen en zelf ook een klas­sie­ker op mijn blog onder de aan­dacht ga brengen.

Ik moest name­lijk den­ken aan de blogs­erie die ik afge­lo­pen jaar schreef naar aan­lei­ding van het boek Zen Habits door Leo Babau­ta. Omdat het boek was opge­deeld in kor­te hoofd­stuk­jes was ik in staat om er elke dag over te bloggen.

Waar­om zou het dan niet moge­lijk zijn om een klas­sie­ker te kie­zen die ook opge­deeld is in niet al te lan­ge hoofd­stuk­ken en daar dan weke­lijks over te blog­gen? Ik kan het in ieder geval proberen.

De dag waar­op ik erover ga blog­gen zal de zater­dag zijn. Dat lijkt me het bes­te te pas­sen in mijn agen­da. Door de weeks blijft het vaak moei­lijk te voor­spel­len hoe­veel (vrije) tijd ik heb. De zon­dag wil ik dit jaar vrij­hou­den voor de #50books vraag. Alleen kan ik nog niet kie­zen tus­sen twee klas­sie­kers die ik voor ogen heb: Don Qui­chot door Cer­van­tes of wordt het Moby Dick door Her­man Melville?

Vol­gen­de week zater­dag ga je het lezen.


  1. Ver­taald door Chris­ti­nus Kops O.F.M. Opnieuw uit­ge­ge­ven door Gerard Wij­de­veld. Zeven­de druk 1985. Wereld­bi­bli­o­theek B.V. Amster­dam. ISBN 902840032X