Categorieën
Blogpost

Zaterdag, 23 januari 2016

Ik kan het niet laten

Nu mijn weer­stand door een flin­ke ver­koud­heid een stuk min­der is, vroeg ik natuur­lijk om moei­lijk­he­den toen ik het blog van Hen­drik-Jan opzocht. Dit jaar is hij begon­nen aan een gigan­tisch pro­ject: iede­re woens­dag blog­gen over De God­de­lijk Kome­die / Divi­na Come­dia, geschre­ven door Dan­te Alighieri.

Afge­lo­pen woens­dag schreef hij over de eer­ste can­to en ik kon het niet laten mijn eigen exem­plaar1 van De God­de­lij­ke Kome­die erbij te pak­ken omdat ik de tekst op de foto bij de blog­post niet met­een her­ken­de. Tja, en stop dan maar eens met lezen. Het is zoals Hen­drik-Jan aangeeft:

[…] de ope­ning is magi­straal. Een bete­re ope­ning kan ik niet bedenken.

Bij de twee­de can­to aan­ge­ko­men leg­de ik het boek opzij en nam me voor om iede­re woens­dag met Hen­drik-Jan mee te blij­ven lezen. Het is een mooie gele­gen­heid om dit veel­ge­roem­de boek dat al zo lang op mijn nog-te-lezen lijst staat ein­de­lijk eens tot een goed ein­de te bren­gen nadat ik er al ver­schei­de­ne keren in ben begonnen.

En er is nog een ande­re klas­sie­ker die ik ver­moe­de­lijk in klei­ne por­ties per week zal gaan lezen. Want als alles mee­zit gaat Paul iets soort­ge­lijks doen als Hen­drik-Jan. Bij hem is de keu­ze geval­len op Meta­morp­ho­sen door Ovi­di­us. Zelf is hij er nog niet hele­maal klaar voor, dus dat geeft mij de gele­gen­heid snel een exem­plaar aan te schaf­fen want tot mijn schaam­te moet ik beken­nen dit mees­ter­werk niet in mijn boe­ken­kast te heb­ben staan.

Twee klas­sie­kers dus die ik het komen­de jaar ga lezen. Naast mijn eigen Kos­in­ski leespro­ject. En wat ik ver­der nog alle­maal van plan ben om te lezen. Neem ik te veel hooi op mijn vork? Wie zal het zeg­gen? Voor­als­nog was de weer­stand zoals gezegd laag en het enthou­si­as­me van Hen­drik-Jan en Paul besmet­te­lijk zodat ik nog meer hooi op mijn vork ga nemen en zelf ook een klas­sie­ker op mijn blog onder de aan­dacht ga brengen.

Ik moest name­lijk den­ken aan de blogs­erie die ik afge­lo­pen jaar schreef naar aan­lei­ding van het boek Zen Habits door Leo Babau­ta. Omdat het boek was opge­deeld in kor­te hoofd­stuk­jes was ik in staat om er elke dag over te bloggen.

Waar­om zou het dan niet moge­lijk zijn om een klas­sie­ker te kie­zen die ook opge­deeld is in niet al te lan­ge hoofd­stuk­ken en daar dan weke­lijks over te blog­gen? Ik kan het in ieder geval proberen.

De dag waar­op ik erover ga blog­gen zal de zater­dag zijn. Dat lijkt me het bes­te te pas­sen in mijn agen­da. Door de weeks blijft het vaak moei­lijk te voor­spel­len hoe­veel (vrije) tijd ik heb. De zon­dag wil ik dit jaar vrij­hou­den voor de vraag. Alleen kan ik nog niet kie­zen tus­sen twee klas­sie­kers die ik voor ogen heb: Don Qui­chot door Cer­van­tes of wordt het Moby Dick door Her­man Melville?

Vol­gen­de week zater­dag ga je het lezen.


  1. Ver­taald door Chris­ti­nus Kops O.F.M. Opnieuw uit­ge­ge­ven door Gerard Wij­de­veld. Zeven­de druk 1985. Wereld­bi­bli­o­theek B.V. Amster­dam. ISBN 902840032X 

7 reacties op “Zaterdag, 23 januari 2016”

De Don Quixo­te is in 2002 uit­ge­ko­zen tot bes­te roman ooit. Maar weet de lezer wat er ach­ter het ver­haal zit? Waar­schijn­lijk niet. Je kunt het nl. op 3 niveaus lezen; als een avon­tu­ren­ro­man, als aan­vul­ling op je stu­die (recht, miliair,medisch,etc.) en als laat­ste ver­die­ping: eso­te­risch. En daar gaat het hele ver­haal eigen­lijk over, want de Don Quixo­te ver­bergt een groot geheim. Niet geschre­ven door een Span­jaard, maar door een Engels­man m.b.v. de bes­te schrij­vers van die tijd. Je kunt het lezen in mijn boek: de waar­heid over Don Quixo­te, een dub­bel­boek.. Jettie

Mijn raad: Lees de Don Quixo­te eerst in het Neder­lands. Daar­na begin je in mijn boek met ‘een detec­ti­ve’ en dan pas ‘de fei­ten’, want het is een dub­bel­boek. Als je de oor­spron­ke­lij­ke Engel­se ver­sie wil raad­ple­gen (en mij con­tro­le­ren), ga dan onli­ne: bibli­o­te­ca digi­tal his­pá­ni­ca; daar­na geef je in: The his­to­ry of the valo­ro­us and wit­tie Knight-Errant Don-Quixo­te of the Man­cha’. Waar­om er een kop­pel­te­ken staat tus­sen Don en Quixo­te, waar­om er his­to­ry and wit­tie met ‑y- en ‑ie- geschre­ven staat en waar­om het la Man­cha is en niet la met een hoofd­let­ter.. dit alles wordt uit­een­ge­zet in mijn boek: de waar­heid over Don Quixo­te. Veel geduld toe­ge­wenst, jettie

Ik heb altijd enorm veel bewon­de­ring voor men­sen die 1) zo’n pro­ject beden­ken, maar 2) het dan ook echt uit­voe­ren met 3) kei­har­de dis­ci­pli­ne en 4) ook nog zo cul­tu­reel/­li­te­rair-his­to­risch ver­ant­woord en zo, zeker als ze daar dan 5) ook nog op een diep­gaan­de én ver­ma­ke­lij­ke manier over weten te schrijven.
Hul­de! (van­af stap 2 tot en met 5)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *