Maandag, 25 januari 2016

Waar bleef de (vrije) tijd van 18 t/m 24 januari?

Mijn vrije­tijds­be­ste­ding van afge­lo­pen week:

  • iede­re dag een blogpost
  • eten­tje met collega’s
  • 15 min rek- en strekoefeningen
  • 3,5 uur trai­ning survivalrun
  • Hom­e­land: afle­ve­ring 7 t/m 12 – sei­zoen 4
  • Op weg naar Arma­ged­don. De evo­lu­tie van fana­tis­me – Bob de Graaff: p. 37–157
  • De God­de­lij­ke Kome­die – Dan­te Alig­hieri: p. 5–25
  • His­to­risch Nieuws­blad: nr. 9 & 10 – 2003
  • Spie­gel His­to­riael: nr. 4/5 – 1992
  • De Groe­ne Amster­dam­mer: nr. 6 – 2012

Con­clu­sie: een mooie balans tus­sen blog­gen, lezen, spor­ten en Net­flix kijken.

Maar net zoals vori­ge week is het afhan­ke­lijk van hoe je er naar kijkt. Eigen­lijk waren mijn plan­nen voor de week iet­wat anders. Want dege­ne die mij regel­ma­tig volgt had mis­schien al in de gaten dat bij­voor­beeld het hard­lo­pen geheel ont­breekt op de lijst. Een opspe­len­de bles­su­re aan het begin van de week en een griep­je op ’t eind heb­ben roet in het eten gegooid.

Het idee was name­lijk om juist de twee hard­loop­ses­sies naast het trai­nen voor de sur­vi­val­run te besten­di­gen met het oog op Gen­drin­gen eind janu­a­ri. En ver­der wil­de ik het Net­flix kij­ken wat meer afbou­wen ten faveu­re van lezen en bloggen.

Nu zou je kun­nen zeg­gen dat het over­macht was en dat ik de komen­de week als­nog een nieu­we poging kan wagen. Maar mis­schien is het ver­stan­di­ger om rea­lis­ti­sche doe­len te stel­len met de agen­da erbij. Daar­in staat ver­meld dat ik een eten­tje met collega’s op dins­dag heb, een afde­lings­uit­je naar Duits­land op vrij­dag en een sur­vi­val­run op zater­dag. Er zal dus niet al te veel (vrije) tijd over blij­ven voor ande­re zaken.

Laat ik mezelf daar­om in deze Kos­in­ski-week niet gek­ker maken dan nodig is en me voor­al rich­ten op dage­lijks blog­gen en vol­doen­de lezen. Mocht er dan onver­hoopt ergens tijd over­schie­ten voor een rond­je hard­lo­pen, dan is dat mooi meegenomen.

Oh ja, er moet ook nog een keu­ze gemaakt wor­den tus­sen Don Qui­chot en Moby-Dick. Iemand een voorkeur?

~ ~ ~

Nu ik als expe­ri­ment een tijd­je dage­lijks ga bij­hou­den waar zoal mijn vrije tijd aan ver­lo­ren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­o­diek op terug te kij­ken en er lering uit te trek­ken. Een mens moet iets met z’n vrije tijd, nietwaar?

2 reacties

Linda Kwakernaar 26 januari 2016 Reageer

Niks mis met af en toe Net­flixen, wij zijn gek van de blac­k­list en Hom­e­land. Ver­der ben ik hele­maal niet jaloers op je trai­nin­gen hoor, mijn tijd komt wel weer. Hoe ie het met je Achillespees?

Peter Pellenaars 4 februari 2016 Reageer

Is ook niets mis met Net­flix. Inte­gen­deel, ik ben hele­maal enthou­si­ast over deze manier van tv kij­ken. Alleen kan het ver­sla­vend wer­ken, en daar ben ik dan weer niet zo kapot van.
Met mijn achil­les­pees gaat het goed. Inmid­dels ver­van­gen door een ande­re bles­su­re aan mijn knie 😉

Geef een antwoord