Waar bleef de (vrije) tijd van 18 t/m 24 januari?

etentjerajesh

Mijn vri­jeti­jds­beste­d­ing van afgelopen week:

  • iedere dag een blog­post
  • eten­t­je met collega’s
  • 15 min rek- en strekoe­fenin­gen
  • 3,5 uur train­ing sur­vival­run
  • Home­land: aflev­er­ing 7 t/m 12 – seizoen 4
  • Op weg naar Armaged­don. De evo­lu­tie van fanatisme – Bob de Graaff: p. 37–157
  • De God­delijke Kome­die – Dante Alighieri: p. 5–25
  • His­torisch Nieuws­blad: nr. 9 & 10 – 2003
  • Spiegel His­to­ri­ael: nr. 4/5 – 1992
  • De Groene Ams­ter­dammer: nr. 6 – 2012

Con­clusie: een mooie bal­ans tussen bloggen, lezen, sporten en Net­flix kijken.
Maar net zoals vorige week is het afhanke­lijk van hoe je er naar kijkt. Eigen­lijk waren mijn plan­nen voor de week iet­wat anders. Want degene die mij regel­matig vol­gt had miss­chien al in de gat­en dat bijvoor­beeld het hard­lopen geheel ont­breekt op de lijst. Een opspe­lende blessure aan het begin van de week en een griep­je op ’t eind hebben roet in het eten gegooid.
Het idee was namelijk om juist de twee hard­loopsessies naast het trainen voor de sur­vival­run te bestendi­gen met het oog op Gen­drin­gen eind jan­u­ari. En verder wilde ik het Net­flix kijken wat meer afbouwen ten faveure van lezen en bloggen.
Nu zou je kun­nen zeggen dat het over­ma­cht was en dat ik de komende week alsnog een nieuwe poging kan wagen. Maar miss­chien is het ver­standi­ger om real­is­tis­che doe­len te stellen met de agen­da erbij. Daarin staat ver­meld dat ik een eten­t­je met collega’s op dins­dag heb, een afdel­ing­suit­je naar Duit­s­land op vri­jdag en een sur­vival­run op zater­dag. Er zal dus niet al te veel (vri­je) tijd over bli­jven voor andere zak­en.
Laat ik mezelf daarom in deze Kosin­s­ki-week niet gekker mak­en dan nodig is en me vooral richt­en op dagelijks bloggen en vol­doende lezen. Mocht er dan onver­hoopt ergens tijd over­schi­eten voor een rond­je hard­lopen, dan is dat mooi meegenomen.
Oh ja, er moet ook nog een keuze gemaakt wor­den tussen Don Qui­chot en Moby-Dick. Iemand een voorkeur?
~ ~ ~
Nu ik als exper­i­ment een tijd­je dagelijks ga bijhouden waar zoal mijn vri­je tijd aan ver­loren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­odiek op terug te kijken en er ler­ing uit te trekken. Een mens moet iets met z’n vri­je tijd, niet­waar?

2 Comments

Is ook niets mis met Net­flix. Inte­gen­deel, ik ben hele­maal ent­hou­si­ast over deze manier van tv kijken. Alleen kan het ver­slavend werken, en daar ben ik dan weer niet zo kapot van.
Met mijn achille­spees gaat het goed. Inmid­dels ver­van­gen door een andere blessure aan mijn knie 😉

Geef een reactie