Dinsdag, 26 januari 2016

Jij schreef toch verhalen?

De half­le­ge bor­den wer­den afge­ruimd en het wach­ten was op nog meer dan we kon­den eten. Er viel een gemak­ke­lij­ke stil­te waar­in ieder­een zoveel moge­lijk liet zak­ken om ruim­te te maken. Naast me zat een col­le­ga die ooit aan mij gerap­por­teerd had. Niet dat hij daar­om toen en ook van­daag er min­der om dronk.

Jij schreef toch ver­ha­len? adem­de hij me plots met veel alco­hol toe. Het was een abrup­te over­gang van­uit een plan­ten­bak waar­over hij her­in­ne­rin­gen ophaal­de hoe hij daar ooit in beland was geraakt na een drank­wed­strijd­je. Ik was er zelf bij geweest maar dat weer­hield hem niet mij alles in geu­ren (voor­al dat) en kleu­ren te ver­tel­len. En omdat ik er zelf bij was geweest kon ik er nog enigs­zins een touw aan vastknopen.

De laat­ste tijd niet meer echt. Veel tijd gaat nu in spor­ten zit­ten. En ik begon uit­een te zet­ten hoe ik van hard­lo­pen in de sur­vi­val­run terecht was geko­men. Hij luis­ter­de aan­dach­tig ter­wijl hij even­eens aan­dach­tig de ser­veer­ster in het oog hield om een nieuw bier­tje te bestel­len. Toen ik klaar was met mijn uit­een­zet­ting over de voor­naams­te ver­schil­len tus­sen sur­vi­val­run en obsta­cle­run hief hij zijn glas en bracht een toast uit op het schrij­ven van verhalen.

3 reacties

carel 27 januari 2016 Reageer

ook dat is een ver­haal, toch?

Monique 3 februari 2016 Reageer

Gewel­dig. Ik was er even bij. (heel her­ken­baar ook, zul­ke situ­a­ties, dat heb je goed neergezet)

Peter Pellenaars 4 februari 2016 Reageer

Ja, iets ver­ge­lijk­baars zul jij waar­schijn­lijk ook wel eens aan de hand heb­ben gehad.

Geef een antwoord