Maandag, 1 februari 2016

Waar bleef de (vrije) tijd van 25 t/m 31 janu­a­ri? 

Mijn vrije­tijds­be­ste­ding van afge­lo­pen week:

  • iede­re dag een blogpost
  • Eten­tje met collega’s
  • Afde­lings­uit­je incl 2,5 uur skieën
  • 1,5 uur trai­ning survivalrun
  • Sur­vi­val­run Gen­drin­gen – 7,7 km
  • Ele­men­ta­ry: afle­ve­ring 10 t/m 13 – sei­zoen 1
  • The Her­mit of 69th Street – Jer­zy Kos­in­ski: p. 45–79
  • Don Qui­chot – Migu­el de Cer­van­tes Saave­dra: p. 5–27

Con­clu­sie: twee keer weg voor het werk, afwis­se­lend gesport, wei­nig gele­zen en Net­flix geke­ken, maar nog steeds iede­re dag een blogpost.

Al met al niet onte­vre­den want in lijn met de ver­wach­tin­gen zoals ik die vori­ge week aan­gaf. Want het zou druk wor­den en druk is het geweest.

De dins­dag­avond en de vrij­dag van­af 15 uur gin­gen geheel op aan acti­vi­tei­ten van­uit het werk. Dan blijft er hoog­uit wat tijd over voor een kor­te blog­post voor het sla­pen gaan. Woens­dag­avond is gere­ser­veerd voor sur­vi­val­trai­ning en ook dan is er meest­al niet veel puf meer over dan voor een kor­te blog­post. Don­der­dag werd het laat, heel laat op het werk. En op zater­dag moest ik aan de bak in Gen­drin­gen waar de weers­om­stan­dig­he­den zo erbar­mer­lijk waren (nat, koud en har­de wind) dat ik de rest van de avond alleen maar zin had om op de bank te han­gen met een por­tie Net­flix erbij.

Zo hield ik aldus de maan­dag en de zon­dag over om wat te lezen in deze Kos­in­ski-week. Maar ik was bij­na ver­ge­ten dat ik ook nog met het weke­lijk­se klas­sie­ker­the­ma aan de slag moest. De keu­ze (en hoe!) was inmid­dels op Don Qui­chot geval­len alleen had ik er op zater­dag niet over geblogd. Geluk­kig bood de #50books vraag aan­kno­pings­pun­ten en kon ik de twee onder­wer­pen combineren.

Kort­om, wei­nig ruim­te om mijn eigen agen­da in te delen. Eens zien of dat de komen­de week wat beter gaat uit­pak­ken. De plan­nen zijn voor­lo­pig om weer te gaan hard­lo­pen. Liefst twee keer. Daar­naast ook weer twee keer sur­vi­val­run trai­ning nu er geen runs op het pro­gram­ma staan. De rest wil ik opvul­len met veel lezen. In ieder geval meer dan Net­flix kij­ken. Moet te doen zijn.

De tijd gaat nu in!

~ ~ ~

Nu ik als expe­ri­ment een tijd­je dage­lijks ga bij­hou­den waar zoal mijn vrije tijd aan ver­lo­ren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­o­diek op terug te kij­ken en er lering uit te trek­ken. Een mens moet iets met z’n vrije tijd, nietwaar?

Geef een antwoord