Dinsdag, 2 februari 2016

Rond­je fietspad

Het hard­lo­pen deze avond ging lek­ker. Ik was wat eer­der thuis dan nor­maal omdat ik voor Inge een bood­schap had gedaan en toen ik me omge­kleed had zag ik dat het nog steeds licht was. Heerlijk!

Mijn aan­van­ke­lij­ke plan was een rond­je om de plas te lopen maar een­maal op het nieu­we fiets­pad (F325) dat naast de A325 is gele­gen, koos ik voor vier kilo­me­ter heen en vier kilo­me­ter terug. Zo had ik de gehe­le tocht het min­ste last van de straf­fe westenwind.

Bij Elst zag ik dat het nu moge­lijk is ver­der door te lopen rich­ting Nij­me­gen. Bij mijn weten is dat nog niet zo lang het geval. Ik liep nog zo’n klei­ne kilo­me­ter ver­der voor­dat ik weer omkeer­de terug naar huis. Maar het bracht me op een idee en een­maal thuis heb ik het opge­zocht. Vol­gens Goog­le Maps gaat het fiets­pad nu door tot voor­bij de A15. Daar­na zul je waar­schijn­lijk op de ‘nor­ma­le’ weg ver­der moeten.

Of de kaart is nog niet hele­maal bijgewerkt.

Hoe dan ook, het ziet er naar uit dat je bij­na in een rech­te lijn naar de uiter­waar­den van de Waal kunt ren­nen. Ik gok dat het rond de tien kilo­me­ter zal zijn. En dan nog terug. Een mooie rou­te zon­der al te veel hin­der van het auto­ver­keer. Bin­nen­kort ga ik dat eens in wat meer detail bestuderen.

Voor nu kan ik zeg­gen dat mijn enkel en knie, en de rest van mijn lichaam na de inspan­nin­gen van afge­lo­pen zater­dag, zich goed heb­ben gehou­den. In een rus­tig tem­po van 5:49 minu­ten p/km kon ik op mijn gemak de 8,5 km uit­lo­pen. Helaas had ik geen mobiel­tje of foto­toe­stel bij me om de spec­ta­cu­lai­re parel­moer­wol­ken vast te leg­gen die ik op de terug­weg mocht aan­schou­wen. Dat is het nadeel van ren­nen met een hardloophorloge.

Hoe dan ook. Mor­gen sur­vi­val­trai­ning en dan mis­schien op vrij­dag­avond kij­ken of ik weer wat aan mijn snel­heid op de 5 km kan gaan wer­ken. Er valt nog genoeg te verbeteren.

2 reacties

Rob Alberts 3 februari 2016 Reageer

Even terug bezocht ik Nijmegen.
Wat een veranderingen
Wel moet ik er erg aan wennen.
Het stuk tus­sen Nij­me­gen en Arn­hem is totaal anders geworden.
Vrien­de­lij­ke groet,

Peter Pellenaars 4 februari 2016 Reageer

Ik kan me voor­stel­len dat wan­neer het een tijd gele­den is dat je er bent geweest, de ver­an­de­rin­gen inder­daad groot kun­nen zijn. Beschouw je het wel als positief?

Geef een antwoord