Donderdag, 4 februari 2016

Het zwar­te reac­tie­gat van blogspot

Bes­te blogs­pot blog­ger (voel je voor­al aan­ge­spro­ken want ik richt me bij hoge uit­zon­de­ring recht­streeks tot jou),

ik geef het op.

Zoek niet de schuld bij je blog­post. Die is altijd van goe­de kwa­li­teit. Want anders was ik allang gestopt met je te vol­gen. Ik zeg het hier nog­maals: “ik lees je graag!”

Wat ik opgeef is het rea­ge­ren onder je blog­post. Je zult je mis­schien afvra­gen waar­om ik dat nu pas ver­tel. Ten­slot­te zie je zel­den of nooit een reac­tie van mij onder je blog­post. Maar de reden dat je niets ziet van mij is niet dat ik het nooit pro­beer. Het lukt me alleen niet. Echt niet. Wat ik ook probeer.

Kijk maar even met me mee.

Het rea­ge­ren zelf is eigen­lijk niet het pro­bleem. Onder je blog­post is vol­doen­de ruim­te om mijn com­men­taar kwijt te kunnen.

De pro­ble­men begin­nen wan­neer ik klaar ben met mijn reac­tie en een iden­ti­teit moet kie­zen waar­on­der ik mezelf bekend wil maken. Daar­voor moet ik het lijst­je aan­klik­ken naast de tekst ‘Rea­geer als’.

Omdat ik niet ano­niem wil rea­ge­ren en een hoop pro­fie­len niet van toe­pas­sing zijn, blij­ven er voor mij slechts twee opties over: Word­Press of Naam/URL. De Word­Press optie heb ik na vele vruch­te­lo­ze pogin­gen allang opge­ge­ven, daar­om kies ik nu voor de een­vou­di­ge (naar wij dach­ten) optie van Naam en URL.

En daar­voor krijg ik ver­vol­gens een mooie popup gepre­sen­teerd waar­in ik de beno­dig­de infor­ma­tie kan vermelden.

Dus kwijt ik mij net­jes van deze belang­rij­ke taak. Ten­slot­te wil ik graag dat mijn com­men­taar gezien gaat worden.

Nadat ik op ‘Door­gaan’ heb geklikt, kom ik terug in het reac­tie­scherm­pje maar met één belang­rijk ver­schil. Ach­ter ‘Rea­geer als’ staat nu mijn naam ver­meld. Dat ziet er hoop­ge­vend uit (zul je denken).

Het eni­ge wat ik nu hoef te doen is con­tro­le­ren of mijn com­men­taar nog aan­pas­sing nodig heeft. Daar­na lijkt het me een logi­sche stap dat ik op ‘Publi­ce­ren’ klik.

Dat doe ik.

Wat me weer bij het begin­scherm om een reac­tie te plaat­sen brengt.

Mijn reac­tie is ech­ter in geen vel­den of wegen te zien. Ook niet de opmer­king dat mijn reac­tie in afwach­ting van mode­ra­tie is. Of iets der­ge­lijks. Niets van dat al.

Wan­neer ik op refresh klik om de pagi­na te ver­ver­sen brengt dat geen ver­an­de­ring. De blog­post is nog steeds even prach­tig. Mijn reac­tie in geen vel­den of wegen te zien. En dat is niet de eer­ste keer. Wel de laatste.

Ik geef het op. Sorry.

Rea­ge­ren kan. Hier wel.

4 reacties

Ximaar 5 februari 2016 Reageer

Een her­ken­baar ver­haal, ik heb me er vaker druk over gemaakt. Het kan nog erger als er gebruik gemaakt wordt van hun Capt­cha. Heb je die na 3x ein­de­lijk goed geggokt, dan komt een reac­tie als­nog niet door. Dit pro­bleem kent blogs­pot al sinds het begin. Des­tijds waren er velen die er een rea­geer­pro­gram­maatje bij gebruik­ten, maar dat werkt de laat­ste 5 jaar niet meer. Als ik er echt wil rea­ge­ren, dan gebruik ik maar Chro­me die ik inge­logd laat op Goog­le. Voor de rest gebruik ik die niet, ik hou er niet van dat Goog­le, Facebook, Dis­qus of Gra­va­tar me op een der­ge­lijk slink­se manier volgt.
Zelf heb ik ook een blogs­pot omdat daar iets meer kan op html-gebied. Daar staan wei­nig berich­ten. Als er iets schrijf om op te rea­ge­ren, dan ver­wijs ik de men­sen door naar m’n Worpress.com.

Niek 5 februari 2016 Reageer

Heel begrij­pe­lijk en ik weet dat er meer­de­re men­sen daar­om afha­ken. Geluk­kig wordt er dan nog wel op een ande­re manier gere­a­geerd zoals via Twit­ter of G+ waar ik ook mijn blogs zet.
Geen idee wat er ver­der aan te kun­nen doen.

Paul van der Werf 5 februari 2016 Reageer

Vol­gens mij blijf ik inge­logd met mijn Goog­le account maar bij de eer­ste blogs­pot reac­tie heb ik 2 keer moe­ten typen. Van­daar dat als ik nu ergens moet inlog­gen ik eerst mijn reac­tie kopi­eer en daar­na terug plak. Mis­schien heb ik geluk maar ik kan met deze metho­de uit de voeten.

Monique 13 februari 2016 Reageer

Ja, her­ken­baar ver­haal. What to do? Geen idee.

Geef een antwoord