Het zwarte reactiegat van blogspot

Beste blogspot blog­ger (voel je vooral aange­spro­ken want ik richt me bij hoge uit­zon­der­ing recht­streeks tot jou),

ik geef het op.

Zoek niet de schuld bij je blog­post. Die is alti­jd van goede kwaliteit. Want anders was ik allang gestopt met je te vol­gen. Ik zeg het hier nog­maals: “ik lees je graag!”

Wat ik opgeef is het rea­geren onder je blog­post. Je zult je miss­chien afvra­gen waarom ik dat nu pas ver­tel. Tenslotte zie je zelden of nooit een reac­tie van mij onder je blog­post. Maar de reden dat je niets ziet van mij is niet dat ik het nooit probeer. Het lukt me alleen niet. Echt niet. Wat ik ook probeer.

Kijk maar even met me mee.

Het rea­geren zelf is eigen­lijk niet het prob­leem. Onder je blog­post is vol­doende ruimte om mijn com­men­taar kwi­jt te kun­nen.

reactie01

De prob­le­men begin­nen wan­neer ik klaar ben met mijn reac­tie en een iden­titeit moet kiezen waaron­der ik mezelf bek­end wil mak­en. Daar­voor moet ik het lijst­je aank­likken naast de tekst ‘Reageer als’.

reactie02

Omdat ik niet anon­iem wil rea­geren en een hoop profie­len niet van toepass­ing zijn, bli­jven er voor mij slechts twee opties over: Word­Press of Naam/URL. De Word­Press optie heb ik na vele vruchteloze pogin­gen allang opgegeven, daarom kies ik nu voor de een­voudi­ge (naar wij dacht­en) optie van Naam en URL.

reactie03

En daar­voor kri­jg ik ver­vol­gens een mooie pop­up gep­re­sen­teerd waarin ik de ben­odigde infor­matie kan ver­melden.

reactie04

Dus kwi­jt ik mij net­jes van deze belan­grijke taak. Tenslotte wil ik graag dat mijn com­men­taar gezien gaat wor­den.

reactie05

Nadat ik op ‘Door­gaan’ heb gek­likt, kom ik terug in het reac­ti­eschermp­je maar met één belan­grijk ver­schil. Achter ‘Reageer als’ staat nu mijn naam ver­meld. Dat ziet er hoopgevend uit (zul je denken).

reactie06

Het enige wat ik nu hoef te doen is con­trol­eren of mijn com­men­taar nog aan­pass­ing nodig heeft. Daar­na lijkt het me een logis­che stap dat ik op ‘Pub­liceren’ klik.

Dat doe ik.

Wat me weer bij het begin­scherm om een reac­tie te plaat­sen brengt.

reactie07

Mijn reac­tie is echter in geen velden of wegen te zien. Ook niet de opmerk­ing dat mijn reac­tie in afwacht­ing van mod­er­atie is. Of iets dergelijks. Niets van dat al.

Wan­neer ik op refresh klik om de pag­i­na te ver­versen brengt dat geen veran­der­ing. De blog­post is nog steeds even prachtig. Mijn reac­tie in geen velden of wegen te zien. En dat is niet de eerste keer. Wel de laat­ste.

Ik geef het op. Sor­ry.

Rea­geren kan. Hier wel.

~ ~ ~

  • Een herken­baar ver­haal, ik heb me er vak­er druk over gemaakt. Het kan nog erg­er als er gebruik gemaakt wordt van hun Captcha. Heb je die na 3x ein­delijk goed geg­gokt, dan komt een reac­tie alsnog niet door. Dit prob­leem kent blogspot al sinds het begin. Des­ti­jds waren er velen die er een reageer­pro­gram­maat­je bij gebruik­ten, maar dat werkt de laat­ste 5 jaar niet meer. Als ik er echt wil rea­geren, dan gebruik ik maar Chrome die ik ingel­ogd laat op Google. Voor de rest gebruik ik die niet, ik hou er niet van dat Google, Face­book, Dis­qus of Gra­vatar me op een dergelijk slinkse manier vol­gt.
    Zelf heb ik ook een blogspot omdat daar iets meer kan op html-gebied. Daar staan weinig bericht­en. Als er iets schri­jf om op te rea­geren, dan ver­wi­js ik de mensen door naar m’n Worpress.com.

  • Heel begri­jpelijk en ik weet dat er meerdere mensen daarom afhak­en. Gelukkig wordt er dan nog wel op een andere manier gereageerd zoals via Twit­ter of G+ waar ik ook mijn blogs zet.
    Geen idee wat er verder aan te kun­nen doen.

  • Vol­gens mij bli­jf ik ingel­ogd met mijn Google account maar bij de eerste blogspot reac­tie heb ik 2 keer moeten typen. Van­daar dat als ik nu ergens moet inloggen ik eerst mijn reac­tie kopieer en daar­na terug plak. Miss­chien heb ik geluk maar ik kan met deze meth­ode uit de voeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets