20160210 — woensdag

Er klopt iets niet met het abon­ne­ment van onli­ne magazines

Voor wie het nog niet is opge­val­len, ik ben door mijn tijd­schrif­ten­ver­za­me­ling aan het gaan. Van De Groe­ne Amster­dam­mer, His­to­risch Nieuws­blad en Spie­gel His­to­riael pro­beer ik elke week mini­maal één exem­plaar te (her)lezen. De inte­res­san­te arti­ke­len scheur ik eruit, de rest gooi ik bij het oud papier. Tijd­ro­vend maar leuk werk. En ik steek er weer een hoop van op.

Van­daag bedacht ik me dat het mis­schien ook wel tijd werd om de arti­ke­len van De Cor­res­pon­dent mee te nemen in deze gro­te opschoon­ac­tie. Van­af de start ben ik er op gea­bon­neerd en zeker in het begin las ik elke dag de nieu­we arti­ke­len. Helaas kwam daar gelei­de­lijk de klad in en heb ik inmid­dels een gigan­ti­sche ach­ter­stand opge­bouwd. Ook dit gaat me veel tijd kosten.

Nu speel ik alweer een tijd­je met het idee om een aan­tal abon­ne­men­ten op te zeg­gen en vroeg me toen af wat dat zou bete­ke­nen als ik dat voor De Cor­res­pon­dent zou doen. Mijn lees­ach­ter­stand zou dan wel­is­waar ver­dwe­nen zijn, maar ook de arti­ke­len zelf. Waar­voor ik wel altijd net­jes heb betaald.

onlinetijdschriften

Daar­te­gen­over komt al dat aan­bod wel met­een in z’n tota­li­teit beschik­baar voor iemand die van­daag besluit om lid te worden.

In fei­te is dit de omge­keer­de wereld ver­ge­le­ken bij een abon­ne­ment op een papie­ren tijd­schrift. Nie­mand die je ver­za­me­ling tijd­schrif­ten komt opei­sen wan­neer je je abon­ne­ment stop zet. Die zijn van jou en blij­ven van jou. En de abon­nee die nu lid krijgt allen de toe­kom­sti­ge num­mers. Hoog­uit is er de moge­lijk­heid oude exem­pla­ren tegen een gerin­ge kost­prijs aan te schaf­fen mits ze nog voor­ra­dig zijn.

Daar­om pleit ik ervoor dat bij onli­ne tijd­schrif­ten of arti­ke­len er voort­aan reke­ning gehou­den dient te wor­den met de ter­mijn waar­in je lid (geweest) bent. Het assor­ti­ment wat gepu­bli­ceerd is tij­dens de peri­o­de van jouw lid­maat­schap moet altijd beschik­baar voor je blij­ven. Ook als je geen lid meer bent. Of je moet het bij opzeg­ging bij­voor­beeld een­ma­lig kun­nen down­lo­a­den. Je hebt er ten­slot­te voor betaald.

Wat vin­den jul­lie? Ik zeg, tijd voor actie!

Het kan natuur­lijk ook zo zijn dat dit allang onder­kend en opge­lost is. Dan zeg ik, geen actie nodig! En we gaan over tot de orde van de dag.