Er klopt iets niet met het abonnement van online magazines

papierentijdschriften

Voor wie het nog niet is opgevallen, ik ben door mijn tijd­schriften­verza­mel­ing aan het gaan. Van De Groene Ams­ter­dammer, His­torisch Nieuws­blad en Spiegel His­to­ri­ael probeer ik elke week min­i­maal één exem­plaar te (her)lezen. De inter­es­sante artike­len scheur ik eruit, de rest gooi ik bij het oud papi­er. Tij­drovend maar leuk werk. En ik steek er weer een hoop van op.

Van­daag bedacht ik me dat het miss­chien ook wel tijd werd om de artike­len van De Cor­re­spon­dent mee te nemen in deze grote opschoon­ac­tie. Vanaf de start ben ik er op geabon­neerd en zek­er in het begin las ik elke dag de nieuwe artike­len. Helaas kwam daar gelei­delijk de klad in en heb ik inmid­dels een gigan­tis­che achter­stand opge­bouwd. Ook dit gaat me veel tijd kosten.

Nu speel ik alweer een tijd­je met het idee om een aan­tal abon­nementen op te zeggen en vroeg me toen af wat dat zou beteke­nen als ik dat voor De Cor­re­spon­dent zou doen. Mijn leesachter­stand zou dan weliswaar verd­we­nen zijn, maar ook de artike­len zelf. Waar­voor ik wel alti­jd net­jes heb betaald.

onlinetijdschriften

Daartegen­over komt al dat aan­bod wel meteen in z’n total­iteit beschik­baar voor iemand die van­daag besluit om lid te wor­den.

In feite is dit de omge­keerde wereld vergeleken bij een abon­nement op een papieren tijd­schrift. Nie­mand die je verza­mel­ing tijd­schriften komt opeisen wan­neer je je abon­nement stop zet. Die zijn van jou en bli­jven van jou. En de abon­nee die nu lid kri­jgt allen de toekom­stige num­mers. Hoo­gu­it is er de mogelijkheid oude exem­plaren tegen een geringe kost­pri­js aan te schaf­fen mits ze nog voor­ra­dig zijn.

Daarom pleit ik ervoor dat bij online tijd­schriften of artike­len er voor­taan reken­ing gehouden dient te wor­den met de ter­mi­jn waarin je lid (geweest) bent. Het assor­ti­ment wat gepub­liceerd is tij­dens de peri­ode van jouw lid­maatschap moet alti­jd beschik­baar voor je bli­jven. Ook als je geen lid meer bent. Of je moet het bij opzeg­ging bijvoor­beeld een­ma­lig kun­nen down­load­en. Je hebt er tenslotte voor betaald.

Wat vin­den jul­lie? Ik zeg, tijd voor actie!

Het kan natu­urlijk ook zo zijn dat dit allang onderk­end en opgelost is. Dan zeg ik, geen actie nodig! En we gaan over tot de orde van de dag.

~ ~ ~

Geef een reactie