20160211 — donderdag

Wel­kom in de toegangseconomie!

limitedaccess

Zo af en toe plak ik een lin­kje naar mijn blog­posts op facebook. Ten­slot­te heb ik dat account toch, dus waar­om er dan geen gebruik van maken? Wat ik alleen zo jam­mer vind is dat er dan soms een reac­tie gege­ven wordt onder die link en niet onder mijn blog­post. Mocht ik ooit (wis­pel­tu­rig als ik ben) beslui­ten mijn account op te zeg­gen dan zijn ook met­een die reac­ties verdwenen.

Gis­ter schreef ik een blog­post over de in mijn ogen onrecht­vaar­di­ge abon­ne­ments­vorm bij onli­ne tijd­schrif­ten of arti­ke­len ver­ge­le­ken met de papie­ren tegen­han­ger. Want zeg je het onli­ne abon­ne­ment op, dan kun je van­af dat moment niet meer bij alles wat er gepu­bli­ceerd was tij­dens de peri­o­de dat je abon­nee was.

Omdat ik dacht dat ik een punt had besloot ik met­een deze blog­post op facebook te delen. Wie weet zou­den mijn opmer­kin­gen een heu­se omme­keer in wer­king zetten.

Van­daag werd de vol­gen­de reac­tie onder de link geplaatst1:

Wel­kom in de toe­gangs­eco­no­mie! Uit­ein­de­lijk kun je als ex-net­flixabon­nee ook niet ver­wach­ten dat je je geke­ken films alle­maal kan behouden.
Een nieuw ver­dien­mo­del bete­kent natuur­lijk ook nieu­we spel­re­gels. Maar niets weer­houdt je ervan om de arti­ke­len die je krijgt uit te prin­ten of als pdf op te slaan.
En, als je met een lan­ge­ter­mijn­blik kijkt, is het meer dan alleen beta­len voor een spe­ci­fiek arti­kel. Je betaalt (gege­ven dat je de goeie kiest) voor de instand­hou­ding van onaf­han­ke­lij­ke en gede­gen jour­na­lis­tiek en opinie.

Zo had ik er niet naar geke­ken, vast­ge­roest als ik blijk­baar nog zit in de ‘oude eco­no­mie’ waar alles draait om bezit (mijn onge­fun­deer­de mening die ner­gens op geba­seerd is). En ik denk dat het klopt.

Wan­neer ik er lan­ger bij stil­sta heb ik het idee dat mijn onvre­de voor­na­me­lijk voort­komt uit het feit dat het hier om lees­ma­te­ri­aal gaat.

Met muziek of film had ik er waar­schijn­lijk geen punt van gemaakt. Daar ben ik al gewend aan de toe­gangs­eco­no­mie. Voor wat betreft het onli­ne lezen aar­zel ik nog bij de ingang.


  1. Ik plak ‘m hier op mijn blogsite omdat niet ieder­een toe­gang tot facebook heeft