20160213 — zaterdag — 1

Heeft u het bon­ne­tje nog? Nee, wel de blogpost.

Toch wel fijn, een klein­zoon te loge­ren. Nu kon­den we ten­min­ste lek­ker uit­sla­pen tot 7:00 uur deze vrije zater­dag­och­tend. Afijn, zo was ik in ieder geval enke­le uren later voor de erg­ste druk­te in de stad. Ik moest name­lijk weer een bezoek­je gaan bren­gen aan de Run­ners­world ves­ti­ging aldaar (onlangs ver­ko­zen tot de bes­te in Neder­land). Mijn twee­de paar Brooks Cas­ca­dia 10 ver­toont helaas het­zelf­de euvel als het eer­ste paar: flin­ke scheu­ren aan de zij­kant ter hoog­te van mijn klei­ne teen.

Net als de vori­ge keer nam ik de schoe­nen mee om te laten zien hoe erg het deze keer was (helaas heb ik ver­ge­ten er een foto van te maken). En weder­om kreeg ik alle begrip van het ver­koop­per­so­neel. Als­of het de nor­maal­ste zaak van de wereld was werd mij nu een nieuw paar Brooks (of des­ge­wenst ander merk) aan­ge­bo­den ter com­pen­sa­tie. Tja, je wordt dan ook niet zomaar de bes­te hard­loop­win­kel in Neder­land (of had ik dat al gezegd?).

Na het pas­sen van enke­le ver­schil­len­de soor­ten schoe­nen besloot ik toch weer te kie­zen voor de Brooks Cas­ca­dia. Aller­eerst van­we­ge de pas­vorm die hele­maal op mijn maat lijkt te zijn gemaakt, maar ook omdat ik er pri­ma mee over­eind blijf op ver­schil­len­de soor­ten onder­grond en bij sterk wis­se­len­de weers­om­stan­dig­he­den. Een ech­te all­round trailrunschoen.

brookscascadia11

Inmid­dels is ver­sie 11 op de markt ver­sche­nen en die heeft een iet­wat ande­re afwer­king aan de voor­kant. Moch­ten deze schoe­nen ook gaan scheu­ren dan lijkt het erop dat dit niet zo ver kan door­zet­ten als bij ver­sie 10. Maar dat moet zich nog bewij­zen in de praktijk.

Voor de zeker­heid (en het gemak) heb ik er nog een twee­de paar schoe­nen bij aan­ge­schaft, en wel Adi­das Kana­dia 7. Ze zijn een stuk goed­ko­per (en voe­len ook een beet­je als zoda­nig aan) maar zou­den des­on­danks zeker moe­ten vol­doen aan de eisen die het sur­vi­val­run­nen stelt aan hard­loop­schoe­nen. Aldus de ver­ko­per die ik op z’n woord geloof. Want ze zijn ten­slot­te niet voor niets uit­ge­roe­pen tot …, oh wacht, ik val in her­ha­ling geloof ik.

adidaskanadia7

Heel even­tjes was er een moment van aar­ze­ling toen bij het afre­ke­nen gevraagd werd of ik een bon­ne­tje bij me had. Dat had ik niet. Ik wist zelfs niet meer of ik het thuis had lig­gen. Wat ik wel wist, was dat ik erover geblogd had. Dus even inter­net geo­pend, de bewus­te blog­post (inclu­sief foto’s) opge­zocht en voilà, geen vuil­tje aan de lucht. Waar blog­gen al niet goed voor is.

Wat kan ik ver­der nog zeg­gen over deze uit­mun­den­de ser­vi­ce die je krijgt bij Run­ners­world Arn­hem? Dat ze terecht de bes­te van Neder­land zijn?