20160215 — maandag

Waar bleef de (vrije) tijd van 8 t/m 14 februari?

nattesneeuwsurvival

Mijn vrije­tijds­be­ste­ding van afge­lo­pen week:

  • iede­re dag een blogpost
  • 3,5 uur trai­ning survivalrun
  • vrijdagavond/zaterdagochtend — Milan blijft logeren
  • Ele­men­ta­ry: afle­ve­ring 17 & 18 – sei­zoen 1
  • Living on One Dol­lar — documentaire
  • De Groe­ne Amster­dam­mer: nr. 7 – 2012
  • His­to­risch Nieuws­blad: nr. 1 – 2004
  • The Her­mit of 69th Street – Jer­zy Kos­in­ski: p. 80–131
  • Don Qui­chot – Migu­el de Cer­van­tes Saave­dra: p. 33–37

Con­clu­sie: een week met min­der afwis­se­ling dan vori­ge week. Niet aan hard­lo­pen gedaan. Geen film geke­ken. Geen non-fic­tie boek gele­zen. Maar wel iede­re dag een blog­post geschreven.

Het heeft een sim­pe­le reden: toch wat meer uren door­ge­bracht op kan­toor dan voor­af de ver­wach­ting was. Ook de vrije woens­dag werd inge­kort tot een vrije woens­dag­mid­dag. Omdat het in mijn ogen nood­za­ke­lijk was had ik er niet zoveel moei­te mee. Daar­naast wist ik dat een aan­tal vas­te thema’s in mijn vrije­tijds­be­ste­ding niet opge­of­ferd zou­den wor­den. Blog­gen, sur­vi­val­trai­ning en lezen ble­ven op de agenda.

En het kij­ken van een documentaire.

Gis­te­ren heb ik geko­zen voor Living on One Dol­lar. Een vier­tal afge­stu­deer­de stu­den­ten (waar­van twee voor het beeld en geluid zor­gen, en de ande­re twee het ‘gro­te­re onder­zoek’ ver­rich­ten) ver­trekt rich­ting het bin­nen­land van Gua­ta­ma­la om aldaar net als de loka­le bevol­king van gemid­deld een dol­lar per dag rond te komen.

Het is een rede­lijk kor­te docu­men­tai­re (56 minu­ten) maar wel een­tje die me beter beval­len is en ook meer indruk heeft gemaakt dan The Unbe­lie­vers van vori­ge week. Daar­van had ik meer diep­gang verwacht.

Op you­tu­be is de docu­men­tai­re Living on One Dol­lar in z’n geheel te zien en er is ook een web­si­te waar een hoop te vin­den is over hoe het de hoofd­per­so­nen later is ver­gaan en hoe je zelf actief betrok­ken kunt raken bij de diver­se ini­ti­a­tie­ven in Gua­ta­ma­la. Beslist de moei­te waard om een uur­tje van je (vrije) tijd aan te besteden.

https://www.youtube.com/watch?v=FtL_nsWCo7s

~ ~ ~

Nu ik als expe­ri­ment een tijd­je dage­lijks ga bij­hou­den waar zoal mijn vrije tijd aan ver­lo­ren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­o­diek op terug te kij­ken en er lering uit te trek­ken. Een mens moet iets met z’n vrije tijd, nietwaar?