20160218 — donderdag

Ver­kocht

Het was in Meche­len. We had­den een paar daag­jes vrij­af en boek­ten een hotel­ka­mer in een omge­bouw­de kerk. Op de twee­de dag dat we er waren lie­pen we langs een Apple shop. Niet dat we er naar bin­nen gin­gen. De zon scheen, het was prach­tig weer. Een mooi plek­je op een ter­ras, dat was waar we naar op zoek waren.

Later, ter­wijl mijn Inge aan het rond­neu­zen was in de een of ander kle­ding­win­kel besloot ik er als­nog een kijk­je te nemen. Mijn erva­ring met Apple pro­duk­ten was op dat moment (we schrij­ven het jaar 2010) nul. Ik had er veel over gele­zen maar daar was het bij geble­ven. Dat ver­an­der­de radi­caal toen ik een demo model van de nieu­we iPad oppak­te die net was uit­ge­ko­men. Terug in Neder­land bestel­de ik er met­een eentje.

Inmid­dels zijn we een klei­ne zes jaar ver­der. Na de iPad zijn we stap voor stap over­ge­gaan op veel meer Apple pro­duk­ten. Alle­maal beval­len ze ons gewel­dig, maar de onge­ken­de erva­ring van die eer­ste ken­nis­ma­king met de iPad heb ik niet meer in die vorm mogen meemaken.

Tot vori­ge week.

Nu die eer­ste iPad zo’n beet­je aan het eind van zijn levens­cy­clus zit was ik aan het rond­neu­zen wel­ke uit­voe­ring ik als een moge­lij­ke ver­van­ger zou aan­schaf­fen: de Mini of de Air? Of toch de Pro? Ik kwam er niet uit. Net toen ik de zaak wil­de ver­la­ten zag ik dat een win­kelme­de­wer­ker een demo model van de Apple Pen­cil via blue­tooth ver­bond met de Pro. Ik keek om me heen. Alle aan­we­zi­ge klan­ten had­den belang­stel­ling voor ande­re pro­duk­ten. Nieuws­gie­rig gewor­den pak­te ik de pen­cil op.

Ik ben opnieuw verkocht.