20160221 — zondag

Meer lezen is meer schrappen

Lol­ly Das­kal. Ik had nog nooit van haar gehoord. Maar ik schijn daar­mee zo’n beet­je een van de wei­ni­gen op deze aard­kloot te zijn, want ga maar na:

Lol­ly Das­kal has built a fol­lo­wing of more than 935,000 peo­p­le and orga­ni­za­ti­ons on Twit­ter, and more than 22 mil­li­on fol­lo­wers on Lin­kedIn. The­se soci­al media out­lets act as a living brid­ge to her clients—the impor­tant peo­p­le she coa­ches and works with—and to the public at large;
Lol­ly has writ­ten thou­sands of arti­cles and columns for a vari­e­ty of onli­ne media;
Lol­ly is foun­der of Lead from Within, a glo­bal lea­der­ship, exe­cu­ti­ve coa­ching, and con­sul­ting firm;
Lol­ly is Lea­der­ship coach, Con­sul­tant, Faci­li­ta­tor, Spea­ker, Author and Trusted advisor.

enzo­voort enzo­ver­der (bij­voor­beeld 192.000+ tweets versturen)

Oh ja, ver­geet ik bij­na het belang­rijk­ste te ver­mel­den. Althans, het is de reden dat Hen­drik-Jan haar aan­haalt in zijn blog­post met de nieu­we #50books vraag van deze week. Lol­ly Das­kal leest ook nog eens iede­re dag een boek. Let op, ik zeg niet dat ze iede­re dag leest. Nee, ze leest iede­re dag een com­pleet boek. Van begin tot eind. En dat al 30 jaar lang. (Dat zijn bij­na 11.000 boe­ken voor wie het hoofd­re­ke­nen niet mach­tig is of geen reken­ma­chi­ne bij de hand heeft.)

Con­fes­si­on: I love books.
For over 30 years, I’ve read a book a day.
[uit: How to Read 365 Books in a Year — or at Least Read Eve­ry Day]

Haar gehei­me tip? Twee uur eer­der opstaan en dan lek­ker gaan lezen. Laat ik voor de ver­an­de­ring eens flink kort door de bocht gaan. Ik geloof er geen bal van. Niet dat ze de afge­lo­pen 30 jaar echt iede­re dag een boek erbij heeft gepakt. En ook niet dat het haar altijd is gelukt om het boek waar ze die dag in begon­nen was hele­maal uit te lezen. Je moet dan ofwel heeeel snel kun­nen lezen1, of heeeel dun­ne boek­jes lezen, of heeeel sim­pe­le lec­tuur lezen. Zoiets. Dan mis­schien. Heel misschien.

Eigen­lijk moet ik me hele­maal niet druk maken om wat Lol­ly alle­maal kan en doet.

Con­fes­si­on: I love books.
For over 40 years, I’ve read books.
[uit: Het meer dan gemid­del­de leven van Peter Pellenaars]

Ik lees ook boe­ken. Helaas niet iede­re dag. Gewoon­weg omdat er ook ande­re zaken zijn die ik leuk vind om te doen, of die moe­ten gebeu­ren. Ik zou best meer wil­len lezen en in som­mi­ge peri­o­des lukt dat ook wel. Geluk­kig lees ik meer dan pak­weg zo’n vijf jaar geleden.

Ergens in 2010 rea­li­seer­de ik me dat de tijd die ik aan lezen besteed­de gelei­de­lijk aan min­der was gewor­den. Ook de con­cen­tra­tie die bij goed begrij­pend lezen hoort kon ik nog maar voor kor­te tijds­span­nes opbren­gen. Er was teveel digi­ta­le aflei­ding in mijn dage­lijks leven geslo­pen. Ik nam het besluit om meer te gaan lezen.

Mijn gehei­me tip? Iets anders niet meer doen.

Ik had niet de illu­sie dat ik ergens een ver­bor­gen laatje met extra tijd van­daan kon tove­ren. Dus zat er niets anders op dan mijn toen­ma­li­ge tijds­be­ste­ding in kaart te bren­gen om ver­vol­gens te gaan schrap­pen in zaken die ik wil­de inle­ve­ren voor het lezen.

Want dat is de kern. Accep­te­ren dat je niet voor alles tijd hebt, maar dat je wel de (vrije) tijd die je hebt kunt invul­len met de zaken die voor jou belang­rijk zijn. Ben je eer­lijk naar jezelf dan zul je ont­dek­ken hoe hoog lezen bij jou op je pri­o­ri­tei­ten­lijst­je staat.

Wees gewaar­schuwd, het kan con­fron­te­rend zijn.

~ ~ ~

Dit is een bij­dra­ge voor het #50books ini­ti­a­tief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt verzorgd.

Vraag 8
Hoe maak jij tijd om te kun­nen lezen?


  1. Ooit dacht ik het ook te kun­nen, snel­le­zen.