20160222 — maandag

Waar bleef de (vrije) tijd van 15 t/m 21 februari?

applepencil

Mijn vrije­tijds­be­ste­ding van afge­lo­pen week:

  • iede­re dag een blogpost
  • 3,5 uur trai­ning survivalrun
  • 6 uur uit­zoek­werk mbt iPad Pro + pencil
  • 4 uur oppas­sen op jong­ste kleinzoon
  • Ele­men­ta­ry: afle­ve­ring 19 t/m 22 – sei­zoen 1
  • Op weg naar Arma­ged­don. De evo­lu­tie van fana­tis­me – Bob de Graaff: p. 236–261
  • De God­de­lij­ke Kome­die – Dan­te Alig­hieri: p. 35–46
  • Don Qui­chot – Migu­el de Cer­van­tes Saave­dra: p. 38–42

Con­clu­sie: het was deze week back to basics. De nor­ma­le twee trai­nings­ses­sies voor sur­vi­val­run, iede­re dag blog­gen (ja, echt waar, ik daag de goden nog maar eens uit), beet­je lezen en dan voor het sla­pen gaan een afle­ve­ring van de een of ande­re Net­flix serie (in dit geval Elementary).

De rest van de tijd is opge­gaan aan het zoe­ken naar en lezen/bekijken van reviews over de iPad Pro en dan met name in com­bi­na­tie met de Apple Pen­cil. Alle­maal naar aan­lei­ding van een onschul­di­ge vraag of ik voor het trai­nings­ma­te­ri­aal en de diver­se web­si­tes van Inge wat vaker illu­stra­ties zou kun­nen maken. Nu deed ik dat al zo af en toe maar dan altijd ‘old skool’ op papier. Maar ik zat te over­we­gen of het met een sty­lus op de iPad ook zou lukken.

In de afge­lo­pen maan­den was ik daar­voor ver­schei­de­ne keren naar de stad geweest om aller­lei soor­ten sty­lus pen­nen uit te pro­be­ren. Dat beviel me steeds beter en ik was bij­na zo ver dat ik een keus zou gaan maken. Tot­dat ik de kans kreeg om even met de Apple Pen­cil aan te rom­me­len. Dat was een open­ba­ring. Plots had ik weer dat gevoel wat me ook over­val­len was toen ik de eer­ste keer met een iPad in de hand stond.

Nu is het zo dat de Apple Pen­cil alleen werkt op de iPad Pro. Een nog­al flink uit de klui­ten gewas­sen iPad en voor­als­nog niet de eer­ste keus als ver­van­ger voor mijn oude exem­plaar. Dus ben ik me ver­der gaan ver­die­pen om te zien in hoe­ver­re deze even­tu­e­le aan­koop aan mijn wen­sen en eisen tege­moet zou komen.

Gis­te­ren heb­ben we de knoop door­ge­hakt en de bestel­ling geplaatst. De kwa­li­teit van de Apple Pen­cil heeft de door­slag gege­ven. Als het goed is wordt de zen­ding mor­gen gele­verd en kan ik ’s avonds aan de slag. Maar niet nadat ik eerst ben gaan hard­lo­pen want met een sur­vi­val­run op 20 maart in Zeist op het pro­gram­ma wordt het tijd dat ik me wat seri­eu­zer ga voor­be­rei­den om goed voor de dag te komen.

Niet veel later staan name­lijk de club­kam­pi­oen­schap­pen gepland.

~ ~ ~

Nu ik als expe­ri­ment een tijd­je dage­lijks ga bij­hou­den waar zoal mijn vrije tijd aan ver­lo­ren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­o­diek op terug te kij­ken en er lering uit te trek­ken. Een mens moet iets met z’n vrije tijd, nietwaar?