20160223 — dinsdag

Nieu­we hobby?

procreate-handbook

Zo, m’n eer­ste avond­je stu­de­ren op Pro­cre­a­te heb ik ach­ter de rug. Aan­be­vo­len als dè teken­app voor de iPad heb ik het pro­gram­ma deze avond aan­ge­schaft (voor 5,99 dol­lar) en geïn­stal­leerd. Daar­na heb ik heel even­tjes wat zit­ten klooi­en met de nieu­we pen­cil maar daar­na heb ik alles net­jes aan de kant gelegd en ben begon­nen in de gebruiks­aan­wij­zing die bij het pro­gram­ma hoort (gra­tis te down­lo­a­den als iBook).

Ik ben nog zo iemand die eerst wat meer wil weten van de the­o­rie alvo­rens aan de slag te gaan. Hoe­wel er soms (zeker nu met die gewel­di­ge Apple pen­cil bin­nen hand­be­reik) wat zelf­be­heer­sing voor nodig is heb ik alleen maar posi­tie­ve erva­rin­gen met het op deze wij­ze ken­nis­ma­ken met een nieuw pro­dukt. Veel (onno­dig) zoek­werk in het begin kun je op deze manier voor­ko­men. Ondanks dat ik graag met­een was gaan teke­nen ben ik ach­ter­af blij dat ik ook nu geko­zen heb om de hand­lei­ding te lezen. Of zich dat zal ver­ta­len naar enigs­zins accep­ta­be­le illu­stra­tie is een ander ver­haal. Waar­van jul­lie te zij­ner tijd de bewij­zen alhier te zien gaan krijgen.