Waar bleef de (vrije) tijd van 22 t/m 28 februari?

sneeuwinede

Mijn vrije­tijds­be­ste­ding van afge­lo­pen week:

  • iede­re dag een blogpost
  • 2 uur trai­ning survivalrun
  • 15 min fitness
  • 45 min hardlopen
  • Uit­ge­le­zen: Pro­cre­a­te handbook
  • Uit­ge­ke­ken: Ele­men­ta­ry — sei­zoen 1
  • Uit­ge­ke­ken: Dear Mr. Watterson
  • 6 uur teke­nen (lees: gewend raken aan Apple Pencil)
  • The Her­mit of 69th Street – Jer­zy Kos­in­ski: p. 132–203
  • Don Qui­chot – Migu­el de Cer­van­tes Saave­dra: p. 43–48

Con­clu­sie: op het eer­ste gezicht vol­doen­de vari­a­tie en gezien de tijd die ik tot mijn beschik­king had was het ook wel het hoogst haal­ba­re (zo stel ik mezelf gerust).
Spor­ten had ik wat meer wil­len doen zeker omdat ik eigen­lijk bin­nen­kort in Zeist weer een stuk­je snel­ler over het par­cours wil gaan. Maar het liep anders. Ik heb het hier al vaker geschre­ven, laat op de avond hard­lo­pen ligt me niet. En de mees­te dagen was ik laat thuis van kan­toor. Dus het werd vrij­dag voor­dat ik aan m’n eer­ste hard­loop­rond­je van de week begon. Mis­schien moet ik hier toch eens pro­be­ren ver­an­de­ring in te bren­gen. Ooit las ik dat de eigenaars/oprichters (een getrouwd stel) van de Jum­bo regel­ma­tig ’s nachts na twaal­ven nog de hard­loop­schoe­nen aan­trek­ken om hun trai­nings­ki­lo­me­ters af te wer­ken. Er stond niet bij hoe vroeg ze de vol­gen­de dag weer op hun werk moesten verschijnen.
De door­de­week­se sur­vi­val­run­trai­ning schoot er door omstan­dig­he­den ook bij in. Woens­dag kon ik niet en daar­om zou ik op don­der­dag gaan. Helaas kwam daar op het laat­ste moment ook iets tus­sen. Slechts een ses­sie dus deze week.
Daar­en­te­gen is het teke­nen op de iPad me heel erg goed beval­len. Een heer­lijk ont­span­nen­de bezig­heid laat op de avond met goe­de muziek op de ach­ter­grond (of hoofd­te­le­foon wan­neer Inge nog wat zit te kij­ken op Net­flix) om de dag mee af te slui­ten. Daar ga ik veel ple­zier van bele­ven (en hope­lijk jul­lie ook wan­neer ik regel­ma­tig hier iets van mijn kun­sten zal delen).
Wat de komen­de week betreft ga ik opnieuw pro­be­ren mijn spor­tie­ve bezig­he­den wat op te voe­ren. De rest van de tijd ga ik net­jes ver­de­len over lezen en teke­nen. Net­flix kij­ken stel ik uit tot het week­end wan­neer ik ga begin­nen aan het nieu­we sei­zoen van Hou­se of Cards!
~ ~ ~
Nu ik als expe­ri­ment een tijd­je dage­lijks ga bij­hou­den waar zoal mijn vrije tijd aan ver­lo­ren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­o­diek op terug te kij­ken en er lering uit te trek­ken. Een mens moet iets met z’n vrije tijd, nietwaar?