advbesteding

trompetschets

Het ver­ve­len­de van vakan­tie­da­gen is dat je ze tij­dig op moet maken anders komen ze te ver­val­len. Dit jaar is er weer een nieu­we regel geïn­tro­du­ceerd. Vóór 1 juli moe­ten er zes ADV dagen zijn opge­no­men. Dus had ik het ambi­ti­eu­ze plan opge­vat om aan het begin van elke maand een woens­dag vrij te nemen. Zo ook van­daag (eigen­lijk vol­gen­de week maar dan zijn we voor de ver­an­de­ring weer eens vol­op aan het testen).
Na de lunch heb ik wat tijd vrij­ge­maakt om te kun­nen teke­nen. Het weer nodigt niet echt uit om naar bui­ten te gaan (boven­dien staat er voor van­avond al een sur­vi­val­run trai­ning op het pro­gram­ma) en met de hout­ka­chel aan en goeie muziek op de ach­ter­grond is dit een pri­ma vrije­tijds­be­ste­ding. Jam­mer dat ik er niet wat lan­ger aan heb kun­nen door­wer­ken. Ik ben ook wel benieuwd of ik in een later sta­di­um kleur moet gaan toe­voe­gen om een wat leven­di­ger effect te krij­gen. Mis­schien alleen voor de ach­ter­grond of zo.
In ieder geval ga ik met deze teke­ning nog wel even door (wan­neer ik weer tijd heb). Ik begin voor het eerst een klein beet­je tevre­den te wor­den met het resul­taat van mijn gestun­tel op het glad­de opper­vlak van de iPad. Met name de hand vind ik rede­lijk gelukt. Alleen hoe ik die ande­re hand fat­soen­lijk tevoor­schijn moet gaan tove­ren zal nog een hele uit­da­ging worden.
Wordt vervolgd.

trompet
Isaac Hosea — unsplash.com

2 reacties op “advbesteding”

    1. Zie het maar als bezigheidstherapie 😉
      Ik lees trou­wens dat je een ener­ve­ren­de week mee­maakt daar in het ver­stil­de noor­den. Blijf erover schrij­ven, ik lees het graag!

Reacties zijn uitgeschakeld.