Over invloed gesproken…

LucioMassari
Lucio Mas­sari — Saint Paul and the burn­ing of pagan books at Eph­esus

In deze non-Kosin­s­ki week lees ik weer verder in Op weg naar Armaged­don — De evo­lu­tie van fanatisme door Bob de Graaff. Inmid­dels ben ik gevorderd tot het hoofd­stuk waar de voorgeschiede­nis van de Rus­sis­che rev­o­lu­tie wordt beschreven. Eén van de weg­berei­ders is Niko­laj Tsjernys­jevs­ki die met zijn boek Tjto delat? (Wat te doen?) in 1863 een ver­plet­terende indruk maak­te op een groot deel van de Rus­sis­che intel­li­gentsia en op Lenin in het bij­zon­der:

Elke Rus­sis­che stu­dent moest het boek gelezen hebben en lief­st ook bedis­cussieerd, door heel Rus­land wer­den coöper­aties opgericht in navol­ging van het boek, jonge intel­lectue­len richt­ten hun liefdesleven in vol­gens het plan van de roman, rev­o­lu­tion­airen zwo­eren een eed op het boek, veel jonge­man­nen probeer­den net als Rach­me­tov grote hoeveel­he­den bief­s­tuk te ver­slin­den of wer­den boots­man op de Wol­ga, omdat de roman­held dat ook enige tijd had gedaan. […] Vol­gens som­mi­gen is er geen werk in de mod­erne lit­er­atu­ur, met als mogelijke uit­zon­der­ing De negerhut van oom Tom, dat zo’n effect heeft gehad op het lev­en van mensen en op hun wil de geschiede­nis in een bepaalde richt­ing te beïn­vloe­den.
[p.281–282, Op weg naar Armaged­don, Bob de Graaff]

Vorig jaar las ik Zen Habits van Leo Babau­ta en schreef er een serie blog­posts over. Ik vond het nodig omdat bij eerste (vluchtige) lez­ing al voor mij duidelijk werd dat dit boek wel eens een grote invloed op een aan­tal aspecten van mijn lev­en kon hebben. Door er regel­matig over te bloggen kon ik beter vol­gen in welke mate ik bepaalde zak­en uit het boek over­nam en onderdeel probeerde te mak­en van mijn dagelijkse rou­tine. Het boek valt dan ook in de cat­e­gorie ‘zelfhulp’ en ligt het nogal voor de hand dat het een dus­danig effect kan hebben indi­en het je aanspreekt.
Maar naar aan­lei­d­ing van een roman kan ik me niet herin­neren dat ik ooit zover ben gegaan om mezelf te gaan gedra­gen zoals het lit­erair per­son­age waar ik mij in zou herken­nen of wat ik als rolmod­el kon zien. Waarschi­jn­lijk ben ik er te nuchter voor. Hoo­gu­it een fas­ci­natie met som­mige super­helden uit de strips die ik in mijn jeugd las. En daar ben ik denk niet uniek in.
Wat ik wel ken is het volledig in de ban ger­ak­en van een boek. Vooral met his­torische romans is het bij­na alti­jd raak. Meer dan met andere romans heb ik het gevoel in een totaal andere wereld te belanden. Niet per se een­t­je waar ik graag per­ma­nent zou bli­jven, maar veel eerder om er meer over te weten te komen. In die zin heeft dit lit­eraire genre mijn inter­esse voor geschiede­nis in het alge­meen aange­wakkerd en ik ben nog alti­jd trots op mezelf dat ik eind jaren tachtig een full­time kan­toor­baan heb opgezegd om te gaan stud­eren aan de uni­ver­siteit van Utrecht. Over invloed gespro­ken…
Over invloed gespro­ken. Romans waarin de donkere kant van de mens(heid) een over­heersende rol speelt kun­nen me aardig van mijn stuk bren­gen.
Over invloed gespro­ken. Romans waarin een ste­vig pot­je seks voor­bij komt kun­nen me aardig opwinden.
Over invloed gespro­ken. Romans waarin de sti­jl sub­liem is kun­nen me ont­moedi­gen zelf nog ooit een stuk­je te dur­ven schri­jven.
Over invloed gespro­ken. Romans waarin de sti­jl sub­liem is kun­nen me aan­moedi­gen het zelf ook weer eens te proberen.
Over invloed gespro­ken. Zou er ook maar één boek te noe­men zijn dat je gelezen hebt dat echt hele­maal niets met je gedaan heeft?
~ ~ ~
Dit is een bij­drage voor het #50books ini­ti­atief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 9
Laat jij je beïn­vloe­den door boeken en welke zijn dat?
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets