Waar bleef de (vrije) tijd van 29 februari t/m 6 maart?

knoopsessie1

Mijn vri­jeti­jds­beste­d­ing van afgelopen week:

  • iedere dag een blog­post
  • 3,5 uur train­ing sur­vival­run
  • 3,5 uur Bouw­ploeg Sur­vival­run – intro knopen­leer
  • 4 uur oppassen op jong­ste klein­zoon
  • Uit­gekeken: Room 237
  • 2 uur teke­nen
  • Op weg naar Armaged­don. De evo­lu­tie van fanatisme – Bob de Graaff: p. 262–350
  • Don Qui­chot – Miguel de Cer­vantes Saave­dra: p. 49–53

Con­clusie: na twee maan­den de invulling van mijn vri­je tijd nauwgezet in kaart te hebben gebracht en daar dan op de maandag kort bij stil te staan, vroeg ik me vanavond af of ik er nog mee moet door­gaan. Voor mezelf heb ik er vol­doende van opgesto­ken, en de vraag is of ik er iemand anders veel plezi­er mee doe.
Ik ben er nog niet uit. Voor­lop­ig bli­jf ik in ieder geval op de spe­ciale pag­i­na die ik er voor heb gemaakt mijn dagelijkse vri­jeti­jds­beste­d­ing bijhouden. Het is een kleine moeite en op een bepaalde manier con­fron­terend wan­neer ik zie dat de tijd die ik vrij maak voor andere zak­en min­der wordt. Miss­chien dat het tevens cor­rigerend werkt om de ver­sto­orde bal­ans te her­stellen.
Het overzicht op de maandag zal ik dan gemak­shalve ook maar mak­en. Ik ga er alleen geen con­clusies meer uit trekken. De ‘cijfers’ kun­nen wel voor zichzelf spreken. Hoo­gu­it dat ik er af en toe aan­dacht aan geef wan­neer er iets opval­lends te ver­melden is qua posi­tieve of negatieve uitsch­i­eters.
Wat ik wel doe is kort stil­staan bij een van de bezighe­den die eerder nog niet (vol­doende) aan bod is gekomen bij mijn ‘reg­uliere’ blog­posts. Zo zijn we afgelopen zater­dag ges­tart met de bouw­ploeg voor de Lingeze­gen sur­vival­run die we in het week­end van 9 en 10 organ­is­eren.
In deze eerste sessie begonnen we met een pre­sen­tatie over de rol van de par­cours com­missie die de hin­dernissen vooraf komt inspecteren of ze vol­doen aan de eisen die de Sur­vival­bond heeft opgesteld. Daar­na werd dieper inge­gaan op de hin­dernissen zelf en hoe ze gebouwd kun­nen wor­den. Na nog een kop koffie kre­gen we een rondlei­d­ing over het ter­rein waar we nu heel anders tegen de hin­dernissen aankeken. Plots zagen we de rol van de schoren, de ver­schil­lende knopen (zie ook Rond­je knopen) die gebruikt waren en hoe inge­nieus de con­struc­ties in elka­ar stak­en.
Natu­urlijk was er ook tijd gere­serveerd voor de prak­tijk­les: zelf knopen leggen. De begin­ners (waaron­der ikzelf dus) mocht­en zich uitleven op de mast­worp en de paal­steek. Het ging me won­der­baar­lijk goed af. Geen geringe presta­tie voor iemand die nog steeds regel­matig ruzie heeft met z’n schoen­vet­ers. Komende zater­dag staat de tweede sessie gep­land. Het plan is dan om een eerste hin­der­nis volledig van de grond op te bouwen. En er ver­vol­gens vanzelf­spreken ook nog even over­heen als ultieme test.

SurvivalrunLingezegen

Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.
~ ~ ~
Nu ik als exper­i­ment een tijd­je dagelijks ga bijhouden waar zoal mijn vri­je tijd aan ver­loren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­odiek op terug te kijken en er ler­ing uit te trekken. Een mens moet iets met z’n vri­je tijd, niet­waar?
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets