Waar bleef de (vrije) tijd van 29 februari t/m 6 maart?

knoopsessie1

Mijn vrije­tijds­be­ste­ding van afge­lo­pen week:

  • iede­re dag een blogpost
  • 3,5 uur trai­ning survivalrun
  • 3,5 uur Bouw­ploeg Sur­vi­val­run – intro knopenleer
  • 4 uur oppas­sen op jong­ste kleinzoon
  • Uit­ge­ke­ken: Room 237
  • 2 uur tekenen
  • Op weg naar Arma­ged­don. De evo­lu­tie van fana­tis­me – Bob de Graaff: p. 262–350
  • Don Qui­chot – Migu­el de Cer­van­tes Saave­dra: p. 49–53

Con­clu­sie: na twee maan­den de invul­ling van mijn vrije tijd nauw­ge­zet in kaart te heb­ben gebracht en daar dan op de maan­dag kort bij stil te staan, vroeg ik me van­avond af of ik er nog mee moet door­gaan. Voor mezelf heb ik er vol­doen­de van opge­sto­ken, en de vraag is of ik er iemand anders veel ple­zier mee doe.
Ik ben er nog niet uit. Voor­lo­pig blijf ik in ieder geval op de spe­ci­a­le pagi­na die ik er voor heb gemaakt mijn dage­lijk­se vrije­tijds­be­ste­ding bij­hou­den. Het is een klei­ne moei­te en op een bepaal­de manier con­fron­te­rend wan­neer ik zie dat de tijd die ik vrij maak voor ande­re zaken min­der wordt. Mis­schien dat het tevens cor­ri­ge­rend werkt om de ver­stoor­de balans te herstellen.
Het over­zicht op de maan­dag zal ik dan gemaks­hal­ve ook maar maken. Ik ga er alleen geen con­clu­sies meer uit trek­ken. De ‘cij­fers’ kun­nen wel voor zich­zelf spre­ken. Hoog­uit dat ik er af en toe aan­dacht aan geef wan­neer er iets opval­lends te ver­mel­den is qua posi­tie­ve of nega­tie­ve uitschieters.
Wat ik wel doe is kort stil­staan bij een van de bezig­he­den die eer­der nog niet (vol­doen­de) aan bod is geko­men bij mijn ‘regu­lie­re’ blog­posts. Zo zijn we afge­lo­pen zater­dag gestart met de bouw­ploeg voor de Lin­ge­ze­gen sur­vi­val­run die we in het week­end van 9 en 10 organiseren.
In deze eer­ste ses­sie begon­nen we met een pre­sen­ta­tie over de rol van de par­cours com­mis­sie die de hin­der­nis­sen voor­af komt inspec­te­ren of ze vol­doen aan de eisen die de Sur­vi­val­bond heeft opge­steld. Daar­na werd die­per inge­gaan op de hin­der­nis­sen zelf en hoe ze gebouwd kun­nen wor­den. Na nog een kop kof­fie kre­gen we een rond­lei­ding over het ter­rein waar we nu heel anders tegen de hin­der­nis­sen aan­ke­ken. Plots zagen we de rol van de scho­ren, de ver­schil­len­de kno­pen (zie ook Rond­je kno­pen) die gebruikt waren en hoe inge­ni­eus de con­struc­ties in elkaar staken.
Natuur­lijk was er ook tijd gere­ser­veerd voor de prak­tijk­les: zelf kno­pen leg­gen. De begin­ners (waar­on­der ikzelf dus) moch­ten zich uit­le­ven op de mast­worp en de paal­steek. Het ging me won­der­baar­lijk goed af. Geen gerin­ge pres­ta­tie voor iemand die nog steeds regel­ma­tig ruzie heeft met z’n schoen­ve­ters. Komen­de zater­dag staat de twee­de ses­sie gepland. Het plan is dan om een eer­ste hin­der­nis vol­le­dig van de grond op te bou­wen. En er ver­vol­gens van­zelf­spre­ken ook nog even over­heen als ultie­me test.

SurvivalrunLingezegen

Iets voor jou, dat sur­vi­val­run­nen? Kom dan eens een keer­tje kij­ken bij Sur­vi­val­run Trai­nings­groep Arn­hem. Of check voor een ver­e­ni­ging bij jou in de buurt.
~ ~ ~
Nu ik als expe­ri­ment een tijd­je dage­lijks ga bij­hou­den waar zoal mijn vrije tijd aan ver­lo­ren gaat, lijkt het me niet meer dan logisch om er peri­o­diek op terug te kij­ken en er lering uit te trek­ken. Een mens moet iets met z’n vrije tijd, nietwaar?
~ ~ ~