Ork, ork, ork, lepels gooi je bij de messen

bestek

De dames van het bedrijfs­res­tau­rant (eigen­lijk kan­ti­ne, maar dat mogen we niet zeg­gen van haar wiens geest nog steeds rond­waart in ons kan­toor ondanks dat ze al enke­le jaren met pen­si­oen is) wil­len ons opvoe­den. Ze heb­ben in de bak waar wij geacht wor­den de vor­ken, lepels en mes­sen ach­ter te laten stic­ker­tjes geplakt met daar­op de tekst ‘vor­ken’, ‘lepels’ en ‘mes­sen’. Op deze wij­ze hopen ze dat wij de aan­wij­zin­gen vol­gen en de vor­ken, lepels en mes­sen in het daar­voor bestem­de bak­je leg­gen. Dat scheelt hen met oprui­men. Denk ik.

Om het ons nog mak­ke­lij­ker te maken heb­ben ze er tevens een geplas­ti­fi­ceerd plaat­je inge­legd. Een plaat­je van vor­ken. Een plaat­je van lepels. Een plaat­je van mes­sen. Zo komt zowel de visu­eel als de tek­stu­eel aan­ge­leg­de kan­toor­mens aan zijn trekken.

Maar wat nu wan­neer plaat­je en tekst niet in over­een­stem­ming zou­den zijn?

Ik besloot de proef op de som te nemen en ver­wis­sel­de de plaat­jes. Het plaat­je van de mes­sen in het bak­je met stic­ker ‘vor­ken’. Het plaat­je van de vor­ken in het bak­je met stic­ker ‘lepels’. Het plaat­je van de lepels in het bak­je met stic­ker ‘mes­sen’.

Van­uit een stra­te­gisch geko­zen plek hield ik mijn collega’s in de gaten. Groot was hun ver­war­ring toen ze het bestek na de lunch wil­den weg­leg­gen in de daar­voor bedoel­de bak­jes. Waar moest nu het mes? Bij de stic­ker ‘mes­sen’ of bij het plaat­je van de mes­sen? En dezelf­de twij­fel sloeg natuur­lijk toe bij de vor­ken en de lepels.

Ik zag ver­schil­len­de reac­ties. Som­mi­gen hiel­den zich aan de tekst. Ande­ren aan het plaat­je. Weer ande­ren haal­den hun schou­ders op leg­den het bestek wil­le­keu­rig weg. Een enke­ling gooi­de het com­ple­te bestek in één bakje.

Maar wat me opviel was dat wan­neer er een­maal enke­le stuks van het­zelf­de bestek in een bak­je lagen dat dit door de vol­gen­de collega’s over­ge­no­men werd. Even dacht ik dat het kwam omdat het plaat­je niet meer gezien werd en men de tekst op de stic­ker volg­de. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Want zelfs als ik de sta­pels lepels in het bak­je leg­de met het plaat­je van de mes­sen en met stic­ker ‘vor­ken’ bleef men er lepels bij leggen.

Wat dit nu wil zeg­gen daar ben ik nog niet hele­maal uit. Wel dat ik moet zor­gen dat de dames van het bedrijfs­res­tau­rant er niet ach­ter komen dat ik dege­ne was die aan het expe­ri­men­te­ren was gezien hun niet al te vro­lij­ke gezich­ten toen ze de cha­os in de bestek­bak­ken zagen.

~ ~ ~

1 reactie op “Ork, ork, ork, lepels gooi je bij de messen”

  1. Had je geen stel­ling gefor­mu­leerd die bewe­zen moest worden?
    Natuur­lijk heb je na de vaat gehol­pen met sorteren!

Reacties zijn uitgeschakeld.