Vrijdag, 11 maart 2016

Uit­stel of afstel? 

Wan­neer ik iets heel graag wil heb­ben, of denk nodig te heb­ben, dan steek ik er meest­al seri­eus tijd in om uit te zoe­ken wel­ke aan­koop het bes­te past bij mijn behoef­te. Daar­bij hoort ook dat ik bij mezelf na ga waar pre­cies die behoef­te van­daan geko­men is. Is het een impuls, een lang gekoes­ter­de wens, een ver­van­ging van iets wat in de eind­fa­se van een levens­cy­clus zit? You name it.

Heb ik alle voors en tegens door­lo­pen en heeft het er alle schijn van dat het groe­ne licht gege­ven kan wor­den, dan wacht ik daar­na stee­vast enke­le dagen tot weken met het daad­wer­ke­lijk aan­schaf­fen van wat ik zo hard nodig denk te hebben.

De eer­ste uren tot dagen geeft dat een onrus­tig gevoel. Con­ti­nu over­valt me de drang om snel naar de win­kel te gaan om tot aan­koop over te gaan. Aller­lei zaken haal ik er dan bij die me kun­nen over­tui­gen dat het nu nu nu moet. Denk aan: een aan­bie­ding die niet lan­ger gel­dig is of de kans dat het pro­dukt zelf uit­ver­kocht raakt, maar ook min­der rati­o­ne­le zaken zoals het ego­ïs­ti­sche gege­ven dat ik het zo graag wil heb­ben. Om het heb­ben zelf (maar dat geef ik niet toe op zo’n moment).

Ik heb geleerd al deze dwang­ma­ti­ge gedach­ten te onder­druk­ken. Zo gaat er mis­schien wel eens een aan­bie­ding aan mijn neus voor­bij, maar vaak blijkt dat er met wat speur­werk wel weer een ande­re aan­bie­ding te vin­den is. En een goed pro­dukt dat uit­ver­kocht raakt komt in de mees­te geval­len gewoon weer terug op de markt. Het ver­koopt niet voor niets goed.

Waar­om ik dit doe, zul je je mis­schien afvra­gen? Wel­nu, om een heel sim­pe­le reden. Na een paar dagen zakt de drang om dat­ge­ne te gaan kopen waar ik voor­heen schijn­baar niet zon­der kon gelei­de­lijk weg. Aller­lei ande­re zaken nemen de over­hand en ik ben er niet meer zo mee bezig als eer­der. Tegen de tijd dat ik gepland had om naar de win­kel te gaan neem ik nog een laat­ste keer alle voors en tegens door, wat me een veel rea­lis­ti­scher beeld geeft van de ech­te urgen­tie. Niet zel­den leidt dit uit­stel tot afstel. Het valt me soms moei­lijk de geest­drift nog op te roe­pen die zo alles­over­heer­send was toen ik het pro­dukt nu nu nu moest hebben.

Het is niet zozeer uit gie­rig­heid dat ik dit doe. Veel meer om me te weer­hou­den aller­lei spul­len in huis te halen die ik eigen­lijk min­der hard nodig denk te heb­ben dan in eer­ste instan­tie het geval was. Ja, ik ben gevoe­lig voor hypes en recla­me, maar dat wil nog niet zeg­gen dat ik er zelf ook niet iets over te zeg­gen heb.

Waar­om dan het plaat­je van Fran­cis Under­wood boven deze blogpost?

Omdat het­zelf­de pro­ces zich ook afspeelt bij een hype zoals Hou­se of Cards er een­tje is. Hoe­wel ik rede­lijk laat ben inge­haakt was ik net als de ech­te die-hard fans op het ein­de van sei­zoen 3 vol­ko­men in de ban van dit ambi­ti­eu­ze echt­paar dat zich nie­mand en niets­ont­ziend een weg baant naar de poli­tie­ke top van de VS. Ik kon niet wach­ten tot­dat sei­zoen 4 zich zou aan­die­nen. Op 4 maart was het zover. Maar omdat ieder­een met­een al bin­ge­wat­chend op die vrij­dag het hele sei­zoen afraf­fel­de en het zoveel media expo­su­re kreeg besloot ik mijn kijk­ses­sie met een week­je uit te stellen.

Van­avond mocht ik van mezelf begin­nen aan de eer­ste afle­ve­ring. Maar je raadt het al…

Toch maar eens The Shi­ning gaan kijken?

Geef een antwoord