Dwarsverbanden in de boekenkast

50books201611

Wat ik zo mooi vind aan een kast gevuld met boeken is dat je na een tijd­je aller­lei dwarsver­ban­den gaat zien. Natu­urlijk afhanke­lijk van hoe de eige­naar van de verza­mel­ing de titels heeft ingedeeld. In mijn geval is dat alfa­betisch op achter­naam van de auteur. Ten­min­ste bij de kast met lit­er­atu­ur. Want kijken we naar mijn geschiedenis­boeken, dan zien we een indel­ing in jaar­vakken en spec­i­fieke onder­w­er­pen.

Lat­en we voor het gemak even bli­jven stil­staan bij de lit­er­atu­ur. Wat bedoel ik dan met die dwarsver­ban­den? Nou, als je goed kijkt zullen vaak als eerste de boeken opvallen met een vergelijk­bare rug. Bijvoor­beeld de gele ruggen van de Rain­bow pock­ets of de oran­je Pen­guins. Ook zullen de boeken uit een reeks de aan­dacht trekken. Wat te denken van de stapel Knaus­gård of de diverse delen Har­ry Pot­ter door J.K. Rowl­ing.

Maar er zijn ook dwarsver­ban­den die min­der opval­lend zijn of van de buitenkant te her­lei­den zijn. Zo zijn daar de boeken die onder pseudoniem geschreven zijn ter­wi­jl de auteur ook onder eigen naam pub­liceert. Die heb ik niet bij elka­ar staan maar onder de naam zoals die op de kaft staat. Marek van der Jagt staat aldus bij de J en Grun­berg bij de G.
Weer een ander dwarsver­band zouden lit­eraire gen­res kun­nen zijn. Of de afkomst van de ver­schil­lende auteurs. Of bepaalde the­ma’s. En ga zo maar door. Als je er een­maal aan begint is het moeil­ijk te stop­pen.

Eén dwarsver­band wil ik er van­daag uitlicht­en en dat zijn de Boeken­weekgeschenken. Op wikipedia heb ik gekeken welke titels er sinds 1930(!) zijn ver­sch­enen en het blijkt dat ik vanaf 1987 begonnen ben met deze boek­jes te verza­me­len. Ik heb ook nog wat titels van vóór 1987 maar de verza­mel­ing is over die jaren verre van com­pleet.

Het vreemde nu is dat ik geen enkele behoefte voel om de verza­mel­ing com­pleet te mak­en voor wat betre­ft de jaren 1930 tot 1987. Daar staat tegen­over dat ik het al jaren niet over mijn hart kan verkri­j­gen een keert­je over te slaan om een boek tij­dens de Boeken­week te kopen met als voor­naam­ste reden dat ik het Boeken­weekgeschenk erbij kri­jg. Ik heb mezelf nooit als een groot, laat staan fanatiek verza­me­laar gezien, maar dat schi­jnt voor deze reeks niet op te gaan.

Toch bekruipt me elk jaar opnieuw het gevoel dat ik er voor de laat­ste keer gevolg aan heb gegeven wan­neer ik heb boek­je in de kast opberg. Zo geweldig van kwaliteit zijn ze nu ook weer niet in veel gevallen. Ja, er zit­ten posi­tieve uitsch­i­eters bij die het de moeite waard mak­en. Doch daar hoef ik ze niet in de Boeken­week zelf voor aan te schaf­fen. Vaak zijn de gratis boek­jes al snel op de tweede­hands markt terug te vin­den.

Inmid­dels is de Boeken­week al twee dagen oud en ben ik nog niet spe­ci­aal naar de boekhan­del geweest voor het Boeken­weekgeschenk. Ga ik dit jaar breken met een voor mij lange tra­di­tie? Of ga ik voor een 30-jarig jubileum?

~ ~ ~

Dit is een bij­drage voor het #50books ini­ti­atief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 11
Ga je in de boeken­week spe­ci­aal naar de boek­winkel voor het boeken­weekgeschenk?

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets