Zondag, 13 maart 2016

Dwars­ver­ban­den in de boekenkast

Wat ik zo mooi vind aan een kast gevuld met boe­ken is dat je na een tijd­je aller­lei dwars­ver­ban­den gaat zien. Natuur­lijk afhan­ke­lijk van hoe de eige­naar van de ver­za­me­ling de titels heeft inge­deeld. In mijn geval is dat alfa­be­tisch op ach­ter­naam van de auteur. Ten­min­ste bij de kast met lite­ra­tuur. Want kij­ken we naar mijn geschie­de­nis­boe­ken, dan zien we een inde­ling in jaar­vak­ken en spe­ci­fie­ke onderwerpen.

Laten we voor het gemak even blij­ven stil­staan bij de lite­ra­tuur. Wat bedoel ik dan met die dwars­ver­ban­den? Nou, als je goed kijkt zul­len vaak als eer­ste de boe­ken opval­len met een ver­ge­lijk­ba­re rug. Bij­voor­beeld de gele rug­gen van de Rain­bow poc­kets of de oran­je Pen­guins. Ook zul­len de boe­ken uit een reeks de aan­dacht trek­ken. Wat te den­ken van de sta­pel Knaus­gård of de diver­se delen Har­ry Pot­ter door J.K. Rowling.

Maar er zijn ook dwars­ver­ban­den die min­der opval­lend zijn of van de bui­ten­kant te her­lei­den zijn. Zo zijn daar de boe­ken die onder pseu­do­niem geschre­ven zijn ter­wijl de auteur ook onder eigen naam publi­ceert. Die heb ik niet bij elkaar staan maar onder de naam zoals die op de kaft staat. Marek van der Jagt staat aldus bij de J en Grun­berg bij de G.
Weer een ander dwars­ver­band zou­den lite­rai­re gen­res kun­nen zijn. Of de afkomst van de ver­schil­len­de auteurs. Of bepaal­de the­ma’s. En ga zo maar door. Als je er een­maal aan begint is het moei­lijk te stoppen.

Eén dwars­ver­band wil ik er van­daag uit­lich­ten en dat zijn de Boe­ken­week­ge­schen­ken. Op wiki­pe­dia heb ik geke­ken wel­ke titels er sinds 1930(!) zijn ver­sche­nen en het blijkt dat ik van­af 1987 begon­nen ben met deze boek­jes te ver­za­me­len. Ik heb ook nog wat titels van vóór 1987 maar de ver­za­me­ling is over die jaren ver­re van compleet.

Het vreem­de nu is dat ik geen enke­le behoef­te voel om de ver­za­me­ling com­pleet te maken voor wat betreft de jaren 1930 tot 1987. Daar staat tegen­over dat ik het al jaren niet over mijn hart kan ver­krij­gen een keer­tje over te slaan om een boek tij­dens de Boe­ken­week te kopen met als voor­naams­te reden dat ik het Boe­ken­week­ge­schenk erbij krijg. Ik heb mezelf nooit als een groot, laat staan fana­tiek ver­za­me­laar gezien, maar dat schijnt voor deze reeks niet op te gaan.

Toch bekruipt me elk jaar opnieuw het gevoel dat ik er voor de laat­ste keer gevolg aan heb gege­ven wan­neer ik heb boek­je in de kast opberg. Zo gewel­dig van kwa­li­teit zijn ze nu ook weer niet in veel geval­len. Ja, er zit­ten posi­tie­ve uit­schie­ters bij die het de moei­te waard maken. Doch daar hoef ik ze niet in de Boe­ken­week zelf voor aan te schaf­fen. Vaak zijn de gra­tis boek­jes al snel op de twee­de­hands markt terug te vinden.

Inmid­dels is de Boe­ken­week al twee dagen oud en ben ik nog niet spe­ci­aal naar de boek­han­del geweest voor het Boe­ken­week­ge­schenk. Ga ik dit jaar bre­ken met een voor mij lan­ge tra­di­tie? Of ga ik voor een 30-jarig jubileum?

~ ~ ~

Dit is een bij­dra­ge voor het #50books ini­ti­a­tief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 11
Ga je in de boe­ken­week spe­ci­aal naar de boek­win­kel voor het boekenweekgeschenk?

~ ~ ~

Geef een antwoord