Recreatief wedstrijdlopen

zeist01

Het weer was aan­ge­naam gis­ter toen we de par­keer­plaats bij het sport­ter­rein opdraai­den. We beslo­ten daar­om voor de kor­te mou­wen te gaan. Dat kort daar­na de wind aan­trok en het begon te mie­ze­ren mocht de pret niet druk­ken. Wel dat het par­cours voor het groot­ste gedeel­te dwars door het bos ging. Menig­een die hier niet zoals wij voor de eer­ste keer mee­deed had bewust (ver­moed ik) voor de lan­ge mou­wen geko­zen als bescher­ming tegen de boom­tak­ken en het struik­ge­was waar we ons een weg door moesten banen.

Wis­ten wij veel. Het blijkt dat je niet alleen hin­der­nis­sen moet leren lezen, ook eni­ge par­cour­ken­nis is mooi mee­ge­no­men voor de juis­te kledingkeuze.

We, dat waren Susan en ik. En we lie­pen de sur­vi­val­run in Zeist. De afstand was 6,5 km Recre­an­ten. Maar we had­den onze zin­nen gezet om alle hin­der­nis­sen vol­gens de JSC‑A wed­strijd­ca­te­go­rie te nemen. Gewoon, om eens te erva­ren hoe zwaar dat is. Het zou mij een indi­ca­tie kun­nen geven waar ik ergens sta na bij­na drie­kwart jaar trai­ning. Ik speel voor­zich­tig met het idee om voor het vol­gen­de sei­zoen een wed­strijd­li­cen­tie voor de Basis cate­go­rie aan te vra­gen1. Een rea­li­ty­check om de zoveel tijd kan dan geen kwaad. En wat Susan betreft, ach dat is gewoon Susan. Die is zo onge­loof­lijk sterk. Wei­nig wat haar kan stoppen.

Uit­ein­de­lijk heb ik bij drie hin­der­nis­sen voor­tij­dig moe­ten afha­ken. Een­maal omdat me de kracht ont­brak om het ein­de van een com­bi te halen, en daar­na door een gebrek aan tech­niek om een bepaald onder­deel bin­nen een com­bi op de juis­te manier uit te voe­ren. Voor de rest ging het won­der­baar­lijk goed. Hoe­wel ik met de finish in zicht flink moe in de armen werd luk­te het me toch zon­der al te veel moei­te de laat­ste hin­der­nis te vol­tooi­en. Ik kan dus tevre­den terug­kij­ken op dit geslaag­de expe­ri­ment. Net zoals Susan trou­wens die vol­gens mij alles gehaald heeft.

Het par­cours:
zeist16
De eer­ste apen­hang die we tegenkwamen:
zeist02
zeist03
zeist04
De over­steek over het bui­ten­zwem­bad nadat we er eerst al door­heen had­den moe­ten waden:
zeist05
zeist06
De eind­hin­der­nis met aller­eerst schuiflussen:
zeist08
zeist07
Daar­na een stuk­je ‘koord­dan­sen’ over een stei­ger­pijp waar­bij een stuk touw voor de juis­te balans kon dienen:
zeist11
En als laat­ste een los­han­gen­de pakladder:
zeist09
zeist10

zeist12
Ver­vol­gens nog een lage swing­over en dan de ver­los­sen­de bel:
zeist13
Het is ons gelukt!
zeist14
Met de feli­ci­ta­ties van Joey Bak­ker, die ach­te­loos ver­mel­de dat hij het par­cours die dag inmid­dels al 3x had gelo­pen. Tja, je bent niet voor niets kampioen.
zeist15
Alle foto’s zijn gemaakt door Kees Bak­ker. Meer sfeer­beel­den zien van deze prach­ti­ge sport, klik dan hier en hier.

~ ~ ~


 1. Er zijn vier ver­schil­len­de cate­go­rie­ën of circuits:

  JSC: Jeugd Sur­vi­val Circuit 
  Voor de jeugd van 10 t/m 17 jaar. Er wordt gestre­den in de cate­go­rie­ën: 10–12 (JSCC), 13–14 (JSCB) en 15–17 (JSCA) jaar. De orga­ni­sa­ties zul­len bij het ont­wer­pen van het par­cours reke­ning hou­den met de leef­tijd van de deel­ne­mers. Er wordt op zijn minst onder­scheid gemaakt tus­sen de deel­ne­mers in de leef­tijd van 10–14 en de deel­ne­mers van 15–17. De finish­tijd van de win­naar in de klas­se 15–17 bedraagt onge­veer 50 minu­ten. Voor de ande­re cate­go­rie­ën bedraagt deze tijd onge­veer 30 minuten.

  BSC: Basis Sur­vi­val Circuit 
  Van­af 18 jaar. Van­af het wed­strijd­sei­zoen 2007/2008 zal het Basis Sur­vi­val Cir­cuit (voor­heen MRC+ cir­cuit) voor het eerst een offi­ci­eel wed­strijd­cir­cuit zijn. Voor atle­ten die het RUC nog een stap te ver vin­den, kan men in het Basis Sur­vi­val Cir­cuit toch ken­nis­ma­ken met de span­ning van het mee­doen in wed­strijd­ver­band. De gemid­del­de eind­tijd van de eer­ste 10 regle­men­tair gefi­nish­te deel­ne­mers zal onge­veer 0:55 uur bedra­gen. Het par­cours van een B.S.C.-run zal gelijk zijn aan die van een JSC‑A wedstrijd.

  RUC: Run Up Circuit 
  Van­af 18 jaar. De gemid­del­de eind­tijd van de eer­ste 10 regle­men­tair gefi­nish­te deel­ne­mers zal onge­veer 1:30 uur bedra­gen. De gemid­del­de leng­te van een R.U.C.-run zal onge­veer 11 km bedragen.

  TSC: Top Sur­vi­val Circuit 
  Van­af 18 jaar. De gemid­del­de eind­tijd van de eer­ste 10 regle­men­tair gefi­nish­te deel­ne­mers zal onge­veer 2:30 uur bedra­gen. De gemid­del­de leng­te van een TSC run zal onge­veer 17 km bedra­gen.