Recreatief wedstrijdlopen

zeist01

Het weer was aan­ge­naam gis­ter toen we de par­keer­plaats bij het sport­ter­rein opdraaiden. We besloten daarom voor de korte mouwen te gaan. Dat kort daar­na de wind aantrok en het begon te miez­eren mocht de pret niet drukken. Wel dat het par­cours voor het groot­ste gedeelte dwars door het bos ging. Menigeen die hier niet zoals wij voor de eerste keer meedeed had bewust (ver­moed ik) voor de lange mouwen gekozen als bescherming tegen de boom­takken en het stru­ikge­was waar we ons een weg door moesten banen.
Wis­ten wij veel. Het blijkt dat je niet alleen hin­dernissen moet leren lezen, ook enige par­courken­nis is mooi meegenomen voor de juiste kled­ingkeuze.
We, dat waren Susan en ik. En we liepen de sur­vival­run in Zeist. De afs­tand was 6,5 km Recre­an­ten. Maar we had­den onze zin­nen gezet om alle hin­dernissen vol­gens de JSC-A wed­stri­jd­cat­e­gorie te nemen. Gewoon, om eens te ervaren hoe zwaar dat is. Het zou mij een indi­catie kun­nen geven waar ik ergens sta na bij­na driek­wart jaar train­ing. Ik speel voorzichtig met het idee om voor het vol­gende seizoen een wed­stri­jdli­cen­tie voor de Basis cat­e­gorie aan te vra­gen1. Een real­i­ty­check om de zoveel tijd kan dan geen kwaad. En wat Susan betre­ft, ach dat is gewoon Susan. Die is zo ongelooflijk sterk. Weinig wat haar kan stop­pen.
Uitein­delijk heb ik bij drie hin­dernissen voor­ti­jdig moeten afhak­en. Een­maal omdat me de kracht ont­brak om het einde van een com­bi te halen, en daar­na door een gebrek aan tech­niek om een bepaald onderdeel bin­nen een com­bi op de juiste manier uit te voeren. Voor de rest ging het won­der­baar­lijk goed. Hoewel ik met de fin­ish in zicht flink moe in de armen werd luk­te het me toch zon­der al te veel moeite de laat­ste hin­der­nis te voltooien. Ik kan dus tevre­den terugk­ijken op dit ges­laagde exper­i­ment. Net zoals Susan trouwens die vol­gens mij alles gehaald heeft.
Het par­cours:
zeist16
De eerste apen­hang die we tegenkwa­men:
zeist02
zeist03
zeist04
De over­steek over het buiten­zwem­bad nadat we er eerst al doorheen had­den moeten waden:
zeist05
zeist06
De eind­hin­der­nis met allereerst schui­flussen:
zeist08
zeist07
Daar­na een stuk­je ‘koord­dansen’ over een steiger­pi­jp waar­bij een stuk touw voor de juiste bal­ans kon dienen:
zeist11
En als laat­ste een loshangende pak­lad­der:
zeist09
zeist10
 
zeist12
Ver­vol­gens nog een lage swingover en dan de ver­lossende bel:
zeist13
Het is ons gelukt!
zeist14
Met de felic­i­taties van Joey Bakker, die achteloos ver­melde dat hij het par­cours die dag inmid­dels al 3x had gelopen. Tja, je bent niet voor niets kam­pi­oen.
zeist15
Alle foto’s zijn gemaakt door Kees Bakker. Meer sfeer­beelden zien van deze prachtige sport, klik dan hier en hier.
~ ~ ~
Iets voor jou, dat sur­vival­run­nen? Kom dan eens een keert­je kijken bij Sur­vival­run Train­ings­groep Arn­hem. Of check voor een verenig­ing bij jou in de buurt.


 1. Er zijn vier ver­schil­lende cat­e­gorieën of cir­cuits:
  JSC: Jeugd Sur­vival Cir­cuit 
  Voor de jeugd van 10 t/m 17 jaar. Er wordt gestre­den in de cat­e­gorieën: 10–12 (JSCC), 13–14 (JSCB) en 15–17 (JSCA) jaar. De organ­isaties zullen bij het ontwer­pen van het par­cours reken­ing houden met de leefti­jd van de deel­ne­mers. Er wordt op zijn minst onder­scheid gemaakt tussen de deel­ne­mers in de leefti­jd van 10–14 en de deel­ne­mers van 15–17. De fin­ishti­jd van de win­naar in de klasse 15–17 bedraagt ongeveer 50 minuten. Voor de andere cat­e­gorieën bedraagt deze tijd ongeveer 30 minuten.
   BSC: Basis Sur­vival Cir­cuit 
  Vanaf 18 jaar. Vanaf het wed­stri­jd­seizoen 2007/2008 zal het Basis Sur­vival Cir­cuit (voorheen MRC+ cir­cuit) voor het eerst een offi­cieel wed­stri­jd­cir­cuit zijn. Voor atleten die het RUC nog een stap te ver vin­den, kan men in het Basis Sur­vival Cir­cuit toch ken­nis­mak­en met de span­ning van het mee­doen in wed­stri­jd­ver­band. De gemid­delde eindti­jd van de eerste 10 regle­men­tair gefin­ishte deel­ne­mers zal ongeveer 0:55 uur bedra­gen. Het par­cours van een B.S.C.-run zal gelijk zijn aan die van een JSC-A wed­stri­jd.
   RUC: Run Up Cir­cuit 
  Vanaf 18 jaar. De gemid­delde eindti­jd van de eerste 10 regle­men­tair gefin­ishte deel­ne­mers zal ongeveer 1:30 uur bedra­gen. De gemid­delde lengte van een R.U.C.-run zal ongeveer 11 km bedra­gen.
   TSC: Top Sur­vival Cir­cuit 
  Vanaf 18 jaar. De gemid­delde eindti­jd van de eerste 10 regle­men­tair gefin­ishte deel­ne­mers zal ongeveer 2:30 uur bedra­gen. De gemid­delde lengte van een TSC run zal ongeveer 17 km bedra­gen. 

Geef een reactie