Geef toe aan een ander boek

Dit jaar ben ik van plan om veel, zo niet alles te lezen wat Jer­zy Kos­in­ski geschre­ven heeft. Daar gaat veel tijd in zit­ten. En mezelf ken­nen­de weet ik dat er een moment gaat komen waar­op ik wel eens iets anders wil gaan lezen. Met het risi­co dat dit ini­ti­a­tief voor­tij­dig in de kiem gesmoord wordt. Het plan is dus om van elke twee weken er maxi­maal een­tje aan Jer­zy Kos­in­ski te wij­den. Dan blijft er ook ruim­te over voor ande­re lectuur.

Een klei­ne drie maan­den heb ik dit vol­ge­hou­den. Tot­dat er een druk­ke test­pe­ri­o­de op het werk aan­brak. Er bleef in de avond­uren niet veel tijd over om te lezen. Inmid­dels was de boe­ken­week aan­ge­bro­ken, kocht mijn Inge een nieu­we A.F.Th. van der Heij­den en kreeg ik via Agnes ineens een vol­le lading boe­ken gele­verd. Toen er weer wat ruim­te kwam om een boek op te pak­ken had ik zoals min of meer ver­wacht even geen zin om met Kos­in­ski ver­der te gaan. Daar­voor lagen er sim­pel­weg te veel nieu­we boe­ken op mijn stu­deer­ka­mer. Zon­der er moei­lijk over te doen pak­te ik  een exem­plaar van een wil­le­keu­ri­ge sta­pel en begon te lezen. Ook in de week die eigen­lijk gere­ser­veerd was voor Kosinski.

Ik beschouw het als mijn vorm van een ‘guil­ty plea­su­re’ op lees­ge­bied. Niet zozeer het lezen van iets waar­voor je je mis­schien schaamt, maar even een boek opzij leg­gen wan­neer je voelt dat je iets anders moet lezen. In plaats van kop­pig door te blij­ven lezen in een boek waar­voor het enthou­si­as­me tij­de­lijk min­der is gewor­den, heb ik geleerd dat het beter is om dit te accep­te­ren want anders ver­dwijnt de zin om te lezen hele­maal. En dat is natuur­lijk veel erger.

Dus heb ik nu het boe­ken­week­ge­schenk door Esther Ger­rit­sen gele­zen, en daar­na nog wat boe­ken van Jor­is Luy­en­dijk, Arnon Grun­berg en Jelle Brandt Cor­sti­us. Nu voel ik gelei­de­lijk de oor­spron­ke­lij­ke nieuws­gie­rig­heid naar het werk van Kos­in­ski weer terug­ko­men. Alleen ben ik voor­lo­pig nog even druk met de sur­vi­val­run die we aan het opbou­wen zijn en waar ik zelf mee doe aan de club­kam­pi­oen­schap­pen op zater­dag en als jury­lid op zon­dag bij een van de hin­der­nis­sen sta wan­neer de offi­ci­ë­le wed­strijd­runs gelo­pen worden.

Maar daar­na ga ik weer ver­der in The Her­mit of 69th Street. Ik kan haast niet wachten.

~ ~ ~

Dit is een bij­dra­ge voor het #50books ini­ti­a­tief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt verzorgd.

Vraag 13
Heb je ook ‘guil­ty-plea­su­re’ boe­ken en lees je die stie­kem of juist niet?
~ ~ ~

5 reacties op “Geef toe aan een ander boek”

  1. ver­an­de­ring van spijs doet eten zei mijn vader nog wel eens, zeker weten dat hij toen geen boe­ken voor ogen had.

  2. Als ik jou lees, wil ik altijd ook weer meer gaan lezen! Net een paar favo­rie­ten van Kit­ty K. gedownload.

    1. Heb ik ook wan­neer ik bij ande­ren zie hoe zij genie­ten van het lezen (of van een spe­ci­fiek boek). Het is een besmet­te­lij­ke hob­by indien je er gevoe­lig voor bent.

  3. Ik denk niet dat ik ooit al een jaar gehad heb waar­in ik zoveel gele­zen heb, ook bui­ten mijn com­fort­zo­ne zeg maar … en al lek­ker 3 boe­ken heb gewonnen ☺

Reacties zijn uitgeschakeld.