Upp app

Of ik eens kon kij­ken voor een stap­pen­tel­ler. Een app wel­te­ver­staan. Voor op de iPho­ne. Liefst ook nog met opties voor het bij­hou­den van aan­tal uur gesla­pen en wat je zoal gege­ten hebt door de dag heen.

Ik kwam na wat speur- en ver­ge­lij­kings­werk uit bij Up van Jaw­bo­ne. Om beter inzicht te krij­gen in het gebruiks­ge­mak van deze app besloot ik ‘m eerst maar eens op mijn eigen mobiel­tje te instal­le­ren. Daar­naast leek de optie om te zien wat de voe­dings­waar­de is van dat­ge­ne wat je alle­maal naar bin­nen werkt wel iets waar ik me meer in wil­de ver­die­pen. Hoe­wel ik het idee heb goed bezig te zijn op spor­tief gebied kan ik vol­gens mij nog een hoop ver­be­te­ren voor wat betreft gezon­de voeding.

Toch wel schrik­ken wan­neer ik mijn lunch van­mid­dag wat meer in detail bekijk. Voor­al de mos­terd­soep scoort ont­zet­tend laag. De boos­doe­ner is de hoge con­cen­tra­tie Natri­um. Iets wat trou­wens bij veel meer pro­duk­ten het geval blijkt te zijn. Mor­gen eens zien of er wat gezon­ders op het menu staat.

Ook op het gebied van bewe­ging tij­dens het werk scoor ik niet bijs­ter goed. Ik had het aan­be­vo­len doel van 10.000 stap­pen per dag over­ge­no­men, maar ik kom niet echt in de buurt. Mis­schien toch eens over­we­gen om na de lunch een stuk­je te gaan wandelen?

En zo geeft de app nog veel meer nut­ti­ge (en vaak con­fron­te­ren­de) feed­back op aller­lei gebied waar­mee je vrij bent te doen wat je wil. Kwes­tie van door­klik­ken of af en toe een vraag van de zoge­naam­de Smart Coach beant­woor­den. Je wordt er niet slech­ter van. Zeg­gen ze.