Onzichtbare problemen

Na mijn werk reed ik deze avond over de ver­nieuw­de A12 tus­sen Ede en Arn­hem naar huis. Sinds afge­lo­pen week­end is er een rij­baan bij­ge­ko­men en plots zijn er geen files meer. Op kan­toor dacht aan­van­ke­lijk een col­le­ga dat de inter­net­pa­gi­na met de ver­keers­in­for­ma­tie kapot was. Hoe vaak hij ook op de refres­h­knop klik­te er werd geen ver­tra­ging getoond op de rou­te die nor­maal gespro­ken alleen maar stap­voets afge­legd kan worden.

Het klop­te. Zon­der opont­houd kon ik van­af de A30 invoe­gen op de A12 waar het anders lijkt op een vast­ge­lo­pen rits­slui­ting. Nu kon ik gewoon door­rij­den. Het leek of er nog niet de helft van het aan­tal voer­tui­gen op de weg was dat ik nor­maal op ande­re dagen stil zag staan. Ter hoog­te van Oos­ter­beek vroeg ik me af wat een auto­mo­bi­list zou erva­ren die hier nooit eer­der was geweest. Waar­schijn­lijk zou hij zich afvra­gen waar­om er een zo goed als onge­bruik­te der­de rij­baan aan­ge­legd was. Hij had niet de erva­ring van jaren file­rij­den op dit tra­ject ach­ter de rug.

Omdat het pro­bleem niet meer te zien is, is ook de oplos­sing soms niet direct zicht­baar. Mis­schien is het beter om gro­te bill­boards naast de snel­weg te plaat­sen met hoe het voor­heen was.

Op mijn werk zaten we met een omge­keer­de situ­a­tie. Met een select groep­je ana­lis­ten had­den we een pro­bleem ont­dekt in een van onze bedrijfs­ad­mi­ni­stra­tie­ve pro­ces­sen. Nie­mand ech­ter die het tot dan toe gezien had. En ook toen we het pro­beer­den te ver­kla­ren kon niet ieder­een ons vol­gen. Bin­nen­kort den­ken we het opge­lost te hebben.

Maar nu al weet ik dat er reac­ties zul­len komen van collega’s die zich afvra­gen waar­om we zoveel tijd en geld heb­ben uit­ge­ge­ven aan iets wat door nie­mand als een pro­bleem werd erva­ren. Soms vraag ik me af of het niet beter is om eerst alles in de soep te laten lopen voor­dat we met een fix komen.

 


Geef een antwoord