20160601

A hou­se with a view: 

uitzicht

Ieder jaar opnieuw krij­gen we de ver­huis­krie­bels zodra het mooi weer begint te wor­den. Dat komt omdat bij ons hui­di­ge huis de tuin op het noord­oos­ten is gericht. Pri­ma in de och­tend om de zon te zien opko­men, maar erg ver­ve­lend wan­neer je in de mees­te geval­len pas ’s avonds laat de tijd hebt om na het werk in de tuin te gaan zit­ten waar het dan alweer kil en duis­ter gewor­den is ter­wijl de rest van de buurt lek­ker aan het bbq-en is. Afge­lo­pen week­end heb­ben we een mooi maar voor­als­nog te duur huis gezien waar de tuin wel vol­doet aan onze eisen. Plus dat het ook nog eens vol­ko­men vrij­staand is en boven­dien een weids uit­zicht aan de voor­zij­de heeft.

Deze nacht ga ik er nog een­maal over dro­men hoe wij daar mis­schien de komen­de jaren de tijd van ons leven gaan heb­ben. Na de bezich­ti­ging mor­gen­vroeg en wat con­cre­te vra­gen over de moge­lijk­heid de ver­koop­prijs enigs­zins te ver­la­gen zul­len we zien of er daad­wer­ke­lijk toe­komst in zit.

Upda­te 2 juni: het is inder­daad een unie­ke plek en hele­maal naar onze zin, maar die prijs…


2 reacties op “20160601”

    1. De loca­tie is echt fan­tas­tisch, maar er moet heel veel gebeu­ren aan het huis en daar­om vin­den wij voor­als­nog de vraag­prijs te hoog.

Reacties zijn uitgeschakeld.