20160606

Over­do­sis: 

In amper twee dagen 32 stuks para­ce­ta­mol weg­wer­ken. Plus 8 stuks ibu­pro­fen. Het voel­de aan als een over­do­sis en dat bleek ook zo te zijn vol­gens de huis­arts waar ik van­mid­dag terecht kon. Voor de zeker­heid vroeg hij het nog eens.

Daar­na zocht hij de gege­vens op van de dienst­doen­de week­en­d­arts. Het stond er echt: 4x daags 4x para­ce­ta­mol plus 1x ibuprofen.

Laat die para­ce­ta­mol voor­lo­pig maar staan was zijn eer­ste reac­tie. Daar­na mocht ik me uit­kle­den. Een kwar­tier­tje later zat ik weer tegen­over hem en was de alge­me­ne con­clu­sie dat ik geen her­nia had. Mooi zo. Dat was dan weer mee­ge­no­men. Wat het dan wel was bleef iet­wat vaag. De spier­pijn in mijn rug was min­der gewor­den. Maar of dat kwam door de medi­ca­tie of door ande­re rede­nen kon de huis­arts mij niet ver­tel­len. Daar kon ik op één manier achterkomen.

Door ook de ibu­pro­fen voor­lo­pig te laten staan.

Pein­zend liep ik naar huis. Moest ik blij zijn dat ik geen her­nia had? Tot die tijd had ik me daar nooit mee bezig gehou­den. Wie weet wat ik nog meer alle­maal niet had? Kon ik tevre­den zijn dat ik met de medi­ca­tie mocht stop­pen? Maar indien de week­en­d­arts niet zul­ke bela­che­lij­ke hoe­veel­he­den had door­ge­ge­ven was dat ook niet nodig geweest. Het beves­tig­de voor een zoveel­ste keer mijn voor­oor­de­len en ach­ter­docht rich­ting de gezond­heids­zorg. Ik heb mijn por­tie medi­cij­nen wel weer gehad voor de komen­de tijd.Reacties

 1. Niek

  Maar wat nu? Je bent toch geen steek ver­der? Dat is ook de erva­ring die ik meest­al heb wan­neer ik naar de huis­arts ga. Jam­mer maar waar.

  1. Peter Pellenaars

   Nu gaat het geluk­kig met de dag beter. In het week­end had ik beter wat pijn­stil­lers bij de dro­gist kun­nen halen, maar onder ‘soci­a­le druk’ van voor­al mijn vrouw was het raad­zaam om toch maar een afspraak met de huis­arts te maken. En weer heeft het me wei­nig tot niets opgeleverd.

 2. Anna

  Uh… echt wel hoge dosis­sen zelfs voor iemand mét her­nia. Maar veel wij­zer ben je niet…

  1. Peter Pellenaars

   Ja, dat dacht ik ook toen ik het hoor­de. Heb het ver­schei­de­ne malen opnieuw gevraagd maar ze (week­en­d­arts) bleef bij haar ver­haal en dose­ring. En wie ben ik om daar dan tegen in te gaan?