20160609

Stress: 

Inge had van­daag een stel logeetjes bij zich uit de Ach­ter­hoek. Vijf koi­kar­pers om pre­cies te zijn. Ze komen uit de vij­ver van haar over­le­den broer. Zijn huis wordt te koop gezet en we zoe­ken een nieu­we eige­naar voor de vis­sen. Het idee is om ze zolang in onze vij­ver te zet­ten zodat we niet iede­re keer een eind hoe­ven te rij­den mocht zich een poten­ti­ë­le koper aandienen.

Daar­naast is het ook een soort van nood­greep. Door mis­com­mu­ni­ca­tie is tij­dens een opruim­ac­tie in het leeg­staan­de huis al het mate­ri­aal bij het grof­vuil gezet wat nodig is om de vij­ver in goe­de con­di­tie te hou­den. Lang­zaam maar zeker groeit de vij­ver nu dicht met alg en wordt het water met de dag troe­be­ler. Niet echt bevor­der­lijk voor de bewoners.

Daar­om is Inge gis­ter begon­nen met de ver­hui­zing van een eer­ste groep vis­sen. Je zou den­ken dat ze opge­lucht hun tij­de­lij­ke onder­ko­men zou­den ver­wel­ko­men. Maar dat bleek bij één koi niet zo te zijn. Die begon als een razen­de door het water te zwem­men en pro­beer­de er zelfs uit te sprin­gen. De rest ver­toon­de dat gedrag niet. Wel schrok een van onze eigen vis­sen zo van deze druk­te­ma­ker dat die ver­vol­gens weer (met suc­ces) uit de vij­ver pro­beer­de te springen.

Het nood­zaak­te ons om de ran­den van de vij­ver wat op te hogen zodat de scha­de beperkt zou blij­ven. Hier­na werd het wat rus­ti­ger, maar de vis die zich van­af het begin niet thuis voel­de blijft vreemd doen en heeft zich al ver­schil­len­de keren flink gesto­ten tegen de rand. Hij zwemt nu ver­dwaasd rond. Helaas heb­ben we geen klei­ne bak waar we hem apart kun­nen zet­ten. We maken ons daar­om zor­gen of hij de och­tend zal halen. Maar er is wei­nig wat we op dit moment kun­nen doen.