Stress

stresskoi

Inge had van­daag een stel logeet­jes bij zich uit de Achter­hoek. Vijf koikarpers om pre­cies te zijn. Ze komen uit de vijver van haar overleden broer. Zijn huis wordt te koop gezet en we zoeken een nieuwe eige­naar voor de vis­sen. Het idee is om ze zolang in onze vijver te zetten zodat we niet iedere keer een eind hoeven te rij­den mocht zich een poten­tiële kop­er aan­di­enen.
Daar­naast is het ook een soort van nood­greep. Door mis­com­mu­ni­catie is tij­dens een opruimac­tie in het leegstaande huis al het mate­ri­aal bij het grofvuil gezet wat nodig is om de vijver in goede con­di­tie te houden. Langza­am maar zek­er groeit de vijver nu dicht met alg en wordt het water met de dag troe­bel­er. Niet echt bevorder­lijk voor de bewon­ers.
Daarom is Inge gis­ter begonnen met de ver­huiz­ing van een eerste groep vis­sen. Je zou denken dat ze opgelucht hun tijdelijke onderkomen zouden ver­welkomen. Maar dat bleek bij één koi niet zo te zijn. Die begon als een razende door het water te zwem­men en probeerde er zelfs uit te sprin­gen. De rest ver­toonde dat gedrag niet. Wel schrok een van onze eigen vis­sen zo van deze druk­temak­er dat die ver­vol­gens weer (met suc­ces) uit de vijver probeerde te sprin­gen.
Het noodza­ak­te ons om de ran­den van de vijver wat op te hogen zodat de schade beperkt zou bli­jven. Hier­na werd het wat rustiger, maar de vis die zich vanaf het begin niet thuis voelde bli­jft vreemd doen en heeft zich al ver­schil­lende keren flink gestoten tegen de rand. Hij zwemt nu verd­waasd rond. Helaas hebben we geen kleine bak waar we hem apart kun­nen zetten. We mak­en ons daarom zor­gen of hij de ocht­end zal halen. Maar er is weinig wat we op dit moment kun­nen doen.
~ ~ ~

Geef een reactie