20160610

Wat is wijs­heid op een open­baar blog? 

bod

Hoe slim is het om hier te ver­tel­len dat je een bod hebt uit­ge­bracht op een huis? Ik weet ten­slot­te niet wie hier alle­maal komt lezen. Al jaren kijk ik niet naar de sta­tis­tie­ken die zich ach­ter dit blog ver­schui­len. Wordt mijn blog door veel men­sen gele­zen? Komen dezelf­de lezers fre­quent terug? Wel­ke arti­ke­len lezen ze vooral?

Maar voor­al wie er komt lezen is mij een raad­sel1.

Het kan zomaar zijn dat de make­laar van het huis waar wij een oog­je op heb­ben hier wel eens rond­kijkt. Of de eige­naars. Wie weet zou iemand geïn­te­res­seerd kun­nen raken en ook een bod gaan uit­bren­gen. Het lijkt me dus niet ver­stan­dig om aan te geven wat wij nu pre­cies van het huis vin­den daar waar we don­der­dag een twee­de bezich­ti­ging heb­ben gehad. Dan laten we ons bij voor­baat al teveel in de kaar­ten kij­ken ter­wijl het onder­han­de­len nog niet eens is begon­nen. Niet slim.

Laat ik dus vol­staan met te zeg­gen dat we deze avond een eer­ste bod heb­ben uit­ge­bracht. Spannend!

PS: De koi­kar­per is aan stress ten onder gegaan 🙁 Met de rest gaat het goed. 1. Behal­ve natuur­lijk de lezers die regel­ma­tig een reac­tie ach­ter­la­ten. Bij deze wil ik jul­lie daar­voor weer eens opnieuw bedan­ken. 

4 reacties op “20160610”

 1. Het blijft een won­der­lijk iets, je per­soon­lijk leven in de open­baar­heid gooi­en, zon­der te weten wie daar­in mee kijkt.
  Ik wens jul­lie in ieder geval veel ple­zier en suc­ces bij jul­lie nieu­we avonturen.

  1. Klopt. Dat is het ook. Nor­maal gespro­ken deel ik alleen zaken die ik ook gewoon in gesprek­ken met jan en alle­man zou delen. Dus dan heb ik er ver­der geen moei­te mee wie er alle­maal mee­leest. Gis­te­ren was dat anders.
   Zelf ben ik ook heel benieuwd waar het naar toe gaat met dit eer­ste bod. Zoals bij alles kan het nog alle kan­ten op.

  1. Zeker span­nend. Het blijft toch een flin­ke stap om voor een ander huis te gaan. Nu is het afwach­ten hoe er gere­a­geerd gaat wor­den op ons bod. Daar zal ik onge­twij­feld (in meer of min­der bedek­te ter­men) nog wel op terug komen hier op mijn blog.

Reacties zijn uitgeschakeld.