Ik (her)las The Secret History

Nu Onder­wor­pen gelezen en bespro­ken is wil ik van­daag kort stil­staan bij The Secret His­to­ry van Don­na Tartt. Ik had me voorgenomen om eerst nog eens haar twee eerdere boeken te lezen alvorens aan The Goldfinch te begin­nen. Wat ik me meen te herin­neren is dat ik The Secret His­to­ry ergens in 1994 of 1995 heb gelezen. Maar echt zek­er weten doe ik het niet. Wel dat ik het een goed ver­haal vond. Ik was benieuwd of dat bij een her­lez­ing opnieuw het geval zou zijn.
Het ver­haal speelt zich af op een uni­ver­siteit waar een nieuwkomer (tevens de verteller) aansluit­ing vin­dt bij een groep­je stu­den­ten die klassieke tal­en en cul­tu­ur als hun spe­cialiteit hebben. Niet alleen zijn het redelijke excen­trieke per­son­ages, ze hebben er boven­di­en voor gekozen geï­soleerd van de rest al hun lessen te vol­gen bij slechts één docent.
Na een moeiza­am begin wordt de ik-per­soon opgenomen in deze vrien­den­club en hoort hij er hele­maal bij. Het duurt ver­vol­gens niet lang voor­dat hij deelgenoot wordt van een ver­schrikke­lijk geheim dat de groep met zich mee­draagt. Prob­leem is dat de eens­gezind­heid flink op de proef wordt gesteld wan­neer het lijkt of een van de leden op het punt staat dit geheim naar buiten te bren­gen.
Tot zover had het boek geen ver­rassin­gen voor me. De schri­jf­sti­jl was nog steeds zo mooi en ver­zorgd als wat ik me van de eerste keer wist te herin­neren. En ook de plot van het ver­haal ging zoals ik wist dat het zou gaan. De meer­waarde zat ‘m in de tal­rijke ver­wi­jzin­gen en terz­i­jdes die bij deze her­lez­ing veel meer (of nu pas) opvie­len en een extra bewi­js vor­m­den hoe goed dit debu­ut van Don­na Tartt in elka­ar zat.
Iets vreemds deed zich voor bij toen ik bij Book II was aangekomen. We zit­ten halver­wege de 560 bladz­i­jdes en een nieuwe drama­tis­che ontwik­kel­ing heeft zich voorgedaan. Het zal de opmaat zijn tot een tweede ‘secret his­to­ry’ als ik het zo mag samen­vat­ten. Het vreemde nu is dat ik me dit gedeelte juist niet meer wist te herin­neren. Zelfs niet af en toe flar­den. Gewoon hele­maal niets. Alsof ik bij eerste lez­ing hier gestopt was. Miss­chien het boek tijdelijk aan de kant gelegd voor welke reden dan ook. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik dat doe.
Aldus was The Secret His­to­ry gedeel­telijk her­lez­ing alsook eerste lez­ing. Maar zow­el Book I als Book II bevie­len mij der­mate goed dat ik zek­er van plan ben het gehele boek ooit opnieuw te gaan lezen. En daarom gaat dit exem­plaar weer net­jes terug de kast in. Voor lat­er.

Eindoordeel: mag blijven

~ ~ ~
Ga naar mijn boekenkast om alle tot dusverre bespro­ken boeken te vin­den en wie weet zit er een­t­je tussen die weg mag en waar jij al tij­den naar op zoek bent. 
~ ~ ~
secrethistory
Under the influ­ence of their charis­mat­ic clas­sics pro­fes­sor, a group of clever, eccen­tric mis­fits at an elite New Eng­land col­lege dis­cov­er a way of think­ing and liv­ing that is a world away from the hum­drum exis­tence of their con­tem­po­raries. But when they go beyond the bound­aries of nor­mal moral­i­ty they slip grad­u­al­ly from obses­sion to cor­rup­tion and betray­al, and at last – inex­orably – into evil.
The Secret His­to­ry
Don­na Tartt
Uit­gev­er­ij Vin­tage
ISBN 9781400031702
~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets