Daar gaan we weer

Vorig jaar zomer, net voor­dat mijn drie weken vakan­tie­pe­ri­o­de zou begin­nen moest er een beslis­sing geno­men wor­den of er iemand van­uit ons kan­toor eind augus­tus naar de VS zou gaan voor een work­shop. Het lot viel op mij. Hoofd­za­ke­lijk omdat er ver­der nie­mand aan­we­zig was om uit te kie­zen. De rest was name­lijk al op vakantie.
Van­daag zat ik in een soort­ge­lij­ke situ­a­tie. Eigen­lijk ben ik de hele week vrij (over­schot aan vakan­tie­da­gen die op moe­ten voor­dat ze op 1 juli ver­val­len), maar we had­den een pro­ject­be­spre­king waar ik graag bij wil­de zijn. Aan het eind van de dag brach­ten we ver­slag uit aan enke­le mana­ge­ments­le­den in de VS. Al snel kwam het onder­werp op een even­tu­e­le work­shop die eind augus­tus geor­ga­ni­seerd moest gaan wor­den en wie daar dan van­uit Ede bij zou moe­ten zijn.
Daar gaan we weer dacht ik.
Groot ver­schil in ver­ge­lij­king met vorig jaar was dat we nu met meer­de­ren de beslis­sing kon­den nemen. En daar kwam een mooi com­pro­mis uit. Mis­schien kon­den we deze keer eens geza­men­lijk gaan. Dan stond je er ten­min­ste niet alleen voor tij­dens de eer­ste ken­nis­ma­king met een nieuw reis­doel. Want rond­vraag leer­de dat op een klei­ne uit­zon­de­ring na ieder­een nog nooit in Rus­land was geweest. Zeker niet in Che­ly­a­binsk.
Of het alle­maal door­gaat is afwach­ten. Maar mocht het zover komen dan is het toch weer een heel bij­zon­de­re bestem­ming die ik af kan vin­ken op mijn zake­lij­ke reislijst.
Chelyabinsk

4 reacties op “Daar gaan we weer”

Reacties zijn uitgeschakeld.