Rondje door het water

rondjedoorhetwater1

Door al het gedoe rond­om de ver­hui­zing (die pas vol­gend jaar gaat plaats­vin­den, maar toch) zou ik haast ver­ge­ten dat me nog een ande­re uit­da­ging staat te wach­ten: voor het komen­de sur­vi­val­run­sei­zoen heb ik een licen­tie aan­ge­vraagd om aan de kor­te afstand (voor­heen BSC) als wed­strijd­lo­per te mogen deel­ne­men. Dat bete­kent onder ande­re dat je alle hin­der­nis­sen moet vol­bren­gen (omdat anders je pols­band­je wordt inge­no­men plus extra straf­tijd door­be­re­kend wordt) en je eind­tijd mee­telt voor het klas­se­ment. Geluk­kig is er dit jaar ook een spe­ci­a­le wed­strijd­ca­te­go­rie voor 50plussers.

De eer­ste run waar ik me voor heb inge­schre­ven is al op 11 sep­tem­ber, dus het wordt tijd dat ik me wat seri­eu­zer ga voor­be­rei­den wil ik enigs­zins seri­eus mee kun­nen doen. Daar­om heb ik beslo­ten mijn trai­nings­sche­ma iet­wat aan te pas­sen. Voort­aan ga ik op don­der­dag­avond en zon­dag­och­tend naar de sur­vi­val­run­trai­ning, en reser­veer ik de dins­dag­avond voor het hard­lo­pen omdat ik merk dat mijn loop­con­di­tie niet meer hele­maal is zoals die was.

Van­avond bij een tem­pe­ra­tuur van tegen de 25 gra­den op pad gegaan voor een rond­je van 12 km. Van­we­ge het druk­ken­de weer (waar ik toch altijd last van heb) hield ik een rus­tig tem­po aan van 10 km per uur. En dat ging erg soe­pel­tjes. Als belo­ning voor goed gedrag mocht ik van mezelf tegen het eind nog een stuk van 300 meter gaan zwem­men. Heer­lijk. Het was jam­mer dat ik geen came­ra bij me had want de plek waar ik het water inging was hele­maal ver­la­ten. Ik had de hele plas voor mij alleen (en de water­vo­gels). Ter­wijl het een paar hon­derd meter ver­der­op in de gro­te­re recre­a­tie­plas nog een druk­te van jewel­ste was, zwom ik in mijn een­tje door het rim­pel­lo­ze water in wel­haast vol­le­di­ge stilte.

Voor her­ha­ling vatbaar.

rondjedoorhetwater2

~ ~ ~

Iets voor jou, dat sur­vi­val­run­nen? Kom dan eens een keer­tje kij­ken bij Sur­vi­val­run Trai­nings­groep Arn­hem. Of check voor een ver­e­ni­ging bij jou in de buurt.

~ ~ ~