Vakantiewerk

pmppmbok

Op mijn werk krijg ik tij­dens druk­ke­re peri­o­des regel­ma­tig hon­der­den emails per dag. Toch lukt het me om ze alle­maal te lezen en af te han­de­len. Niet altijd dezelf­de dag, maar zel­den met zoveel ver­tra­ging dat ik een her­in­ne­ring ontvang.
Hoe anders is het met mijn pri­vé-email gesteld. Ook die lees ik vaak met­een wan­neer ik ze bin­nen­krijg doch ondanks het feit dat het er slechts enke­le per dag zijn lijkt het wel of ik ze tege­lij­ker­tijd alweer ver­geet. Het over­komt me dus regel­ma­tig dat ik meer­de­re emails over het­zelf­de onder­werp ont­vang. Omdat er van mij een actie ver­wacht wordt en ik niets van me heb laten horen.
Zo ook deze week:

Dear Peter Pellenaars,
Thank you for your inte­rest in the Pro­ject Mana­ge­ment Pro­fes­si­o­nal (PMP)®.
Our records indi­ca­te that as of 21 Sep 2016, your exam eli­gi­bi­li­ty peri­od will end. The exam eli­gi­bi­li­ty peri­od (the peri­od of time during which you are able to test) is one year. You may take the exam up to three times within this one-year eli­gi­bi­li­ty peri­od should you not pass on the first attempt.
This means you have until 21 Sep 2016 to sit for and pass the PMP exam.

Van­daag heb ik de moei­te geno­men om de boe­ken1 er eens bij te pak­ken die we moesten bestu­de­ren. Nadat ik alle hoofd­stuk­ken op een rij­tje had gezet die terug­ko­men in het exa­men bleek dat ik pre­cies op 20 sep­tem­ber zou uit­ko­men indien ik van­daag zou begin­nen met elke dag een hoofd­stuk door te nemen. Hoef ik me met­een niet meer druk te maken wat ik tij­dens mijn vakan­tie ga lezen.
Aan de slag dus! En niet ver­ge­ten een exa­men in te plannen…


  1. Pro­ject Mana­ge­ment Body of Know­led­ge, PMI
    PMP® Exam Prep, Rita Mul­ca­hy