Bloggen op de iPad

Mijn Mac­Book begint kuren te krij­gen. Ouder­doms­kwaal­tjes. Gezien de leef­tijd van het appa­raat schijnt dat nor­maal te zijn. Voor­al het opstar­ten van inter­net neemt veel tijd in beslag. Soms denk je dat je kunt begin­nen met een webad­res in te tik­ken maar dan ver­schijnt een rond­draai­end bol­le­tje en kun je weer even iets anders gaan doen.

Nu heb ik geen zin om op kor­te ter­mijn geld uit te geven aan iets nieuws. Ons staan de komen­de maan­den al een hoop uit­ga­ven te wach­ten van­we­ge de aan­staan­de ver­hui­zing. Boven op mijn werk­ka­mer staat geluk­kig een flin­ke iMac waar ik veel gebruik van maak. Alleen zit ik deze tijd van het jaar lie­ver bui­ten (zelfs de Neder­land­se zomer heeft vol­doen­de mooie dagen). En daar­voor was de Mac­Book zo geschikt. Geluk­kig heb ik ook nog een iPad (ja, het heeft even geduurd, maar uit­ein­de­lijk zijn we vol­le­dig over­ge­stapt), alleen gebruik ik die zel­den of nooit voor het intik­ken van lan­ge­re stuk­ken tekst.

Waar­om eigen­lijk niet? zo vroeg ik me af toen ik ’s avonds bui­ten zat te her­stel­len van enke­le uren in de weer zijn met de klein­kin­de­ren. Het vori­ge exem­plaar (eer­ste gene­ra­tie uit het jaar lang gele­den) was er mis­schien nog niet voor inge­richt maar op de Pro ver­sie met super­groot dis­play die ik nu in bezit heb zou het toch geen pro­bleem meer moe­ten zijn.

Daar­om de proef op de som geno­men en deze blog­post getikt op de iPad. En het ging me boven ver­wach­ting mak­ke­lijk af. Dat bete­kent dat ik de komen­de maan­den op mijn gemak kan naden­ken over een ver­van­gings­plan voor de Mac­Book. Wel­licht dat ik goed zon­der kan.