Grote opruiming

Iets anders wat ik van plan ben naar aan­lei­ding van onze ver­hui­zing begin vol­gend jaar is om eens kri­tisch te gaan kij­ken naar de vele abon­ne­men­ten die ik heb op (digi­ta­le) tijd­schrif­ten. Mijn hui­di­ge werk­ka­mer is in de loop der jaren aar­dig dicht­ge­slibt met steeds weer nieu­we boe­ken­kas­ten. In ons nieu­we huis heb ik wel­is­waar ook de beschik­king over een eigen ruim­te maar die wil ik zoals ik er nu naar kijk niet zo over­vol meer hebben.

Een begin is dus om te zor­gen dat er niets meer bij­komt. En mis­schien ga ik ook wel wat min­der (hele­maal geen lijkt me voor­lo­pig te ambi­ti­eus) boe­ken kopen. Het idee is dat ik eens seri­eus ga kij­ken wat ik alle­maal in mijn bezit heb en wat ik echt mee will nemen. Zeker de boe­ken die ik ooit gele­zen heb maar die geen blij­ven­de indruk heb­ben ach­ter­ge­la­ten maken een gro­te kans te belan­den bij de kring­loop, bieb of recht­streeks bij geïn­te­res­seer­de gegadigden.

Mis­schien kan ik hier­voor het half­slach­ti­ge pro­ject Mijn boe­ken­kast weer eens nieuw leven inbla­zen. Ik zou bij­voor­beeld per auteur kun­nen aan­ge­ven wel­ke titels mee­gaan naar het nieu­we adres en wel­ke ‘in de aan­bie­ding’ gaan.

Met de tijd­schrif­ten kies ik voor een ande­re aan­pak. Voor­lo­pig ga ik die mee­ver­hui­zen. Maar een­maal tegen de tijd dat ik ze ga uit­pak­ken gaan ze niet met­een de kast in. Begin­nend met de oud­ste edi­ties bla­der ik ze door en bewaar alleen de inte­res­san­te arti­ke­len. Die scan ik ver­vol­gens in om ze digi­taal te bewa­ren. Zo hoop ik toch ple­zier te blij­ven heb­ben van alles wat ik ooit heb verzameld.

Ook de abon­ne­men­ten op digi­ta­le tijd­schrif­ten en nieuws­brie­ven neem ik onder de loep. Niet omdat die fysie­ke ruim­te inne­men. Eer­der omdat ik er in veel geval­len toch niet aan toe­kom om ze te lezen. Nu heb­ben ze soms het effect dat ze me sto­ren. Ik bla­der ze door zon­der ze echt te lezen en in die zin is het eigen­lijk ver­lo­ren tijd. Dan kan ik ze maar beter hele­maal niet zien en de tijd aan iets anders beste­den. Eigen­lijk werk ik hier dus aan ruim­te in mijn hoofd.

Voor­lo­pig zijn het alle­maal plan­nen. Of het er daad­wer­ke­lijk van komt is de vraag. Ik ben erg gehecht aan mijn ver­za­me­ling dus er zal wat wils­kracht voor nodig zijn om deze stap­pen ook daad­wer­ke­lijk te maken.