Maand: augustus 2016

Gekocht

Van­och­tend moest ik met de poe­zen naar de die­ren­arts. We zijn inmid­dels inge­schre­ven bij de prak­tijk die een hon­der­tal meters ver­der­op ligt in de straat waar we over enke­le maan­den zelf wil­len gaan wonen. Vori­ge week heb­ben we een eer­ste aan­be­ta­ling gedaan. Het was daar­om extra leuk om langs ons toe­kom­sti­ge huis te rij­den en …

Verder lezen

Zonder weet je wel

We waren druk bezig geweest van­daag en had­den geen tijd/zin meer om te koken. Na lang­du­rig over­leg viel de keus op iets van de chi­nees. Ook op mij om het te gaan afhalen. Bij de balie kreeg ik num­mer­tje twaalf. De eer­ste per­soon die mocht opdra­ven om zijn bestel­ling mee te nemen was num­mer­tje zeven. Daar­na …

Verder lezen

Vakantieliefde op Aicha Qandisha

Mijn gezicht diep in haar haren begra­ven. Het hare drukt in het kus­sen. Ik adem haar geur. Van onschuld. Van lente. Ik pak haar bij de schou­ders en duw mezelf omhoog. Die­per in haar. Maak lome bewe­gin­gen van­uit de heu­pen. Bewust lang­zaam om de cli­max uit te stel­len. Wat niet lang meer zal lukken. Opnieuw beweeg …

Verder lezen

Sterfhuiskantoor

Weer of geen mooi vakan­tie­weer wij blij­ven vol­op bezig met aller­lei acti­vi­tei­ten rond­om de ver­hui­zing. Onder­tus­sen heb­ben we onze gehuur­de opslag­ruim­te hele­maal vol­ge­stouwd met spul­len die we vor­lo­pig toch niet nodig heb­ben en werd het tijd om dat door te geven aan de ver­ze­ke­ring. We zou­den anders dub­bel pre­mie beta­len en dat is een beet­je …

Verder lezen

Rondje baseline

Wel­licht dat vier uur aan een stuk hak­ken, klo­ven en zagen iets te veel van het goe­de was als voor­be­rei­ding, in ieder geval luk­te het me gis­ter­avond niet om de vijf kilo­me­ter in gemid­deld 5 min/km te lopen. Het kan ook zijn dat de strak­ke wind me par­ten heeft gespeeld. Niet dat het alle­maal veel uit­maakt. …

Verder lezen

Het mag sneller

Nu ik begon­nen ben met een sche­ma van 3x per week aan sport te doen (dins­dag hard­lo­pen, don­der­dag en zon­dag sur­vi­val­run) wil ik voor de zoveel­ste keer pro­be­ren om mijn hard­loop­tem­po struc­tu­reel wat omhoog te schroe­ven. Iede­re week plicht­ma­tig een vast rond­je van 10 à 11 kilo­me­ter ren­nen schijnt niet veel pro­gres­sie meer te geven …

Verder lezen

Lezen is niet kijken

Het is vakan­tie en ik lees A Game of Thro­nes. De tv-serie (sei­zoen 1 t/m 5) heb­ben we op dvd geke­ken. Omdat het nog wel even duurt voor­dat sei­zoen 6 op dvd beschik­baar komt besloot ik de boe­ken aan te schaf­fen. Maar zoals ik eer­der al schreef wijkt de tv-serie op belang­rij­ke pun­ten af van de …

Verder lezen

Pijnloos bloggen

Nog een voor­deel van blog­gen op een iPad: het doet geen pijn aan mijn rechterpink! Ok, dit heeft mis­schien wat uit­leg nodig. Sinds ik begon­nen met de iPad als seri­eus alter­na­tief voor mijn ver­sle­ten Mac­Book te gebrui­ken kwam ik er al snel ach­ter dat het mis­schien toch wel han­dig is om er een extern toet­sen­bord bij te gebrui­ken. Hoe­wel het …

Verder lezen

Vakantieliefde op Aicha Qandisha

Afge­lo­pen woens­dag maak­te ik er al mel­ding van en van­daag was het zover: mijn bij­dra­ge ‘Vakan­tie­lief­de’ voor de Zomer­se Ver­ha­len­wed­strijd op Aicha Qan­disha is onli­ne gegaan. Hier­on­der de ande­re ver­ha­len die mee­din­gen naar een prijs: De over­buur­vrouw — Mar­ten van den Berg Hoog­zo­mer — Erik F. Hemelt Lola, ik haat je — Gert-Jan van den Bemd Gro­te beurt …

Verder lezen

De reünie

In 2009 zag ik op Hyves (wat was dat ook alweer? klik hier voor meer info) een ini­ti­a­tief voor­bij komen om mee te schrij­ven aan een fic­tie­ve reü­nie voor leer­lin­gen van een mid­del­ba­re school. Ieder­een kreeg een per­so­na­ge toe­ge­we­zen en de bedoe­ling was dat ieder voor zich invul­ling gaf aan het ver­haal zon­der dat daar voor­af …

Verder lezen