Rondje 11km met pannenkoeken in de regen

Van­daag is het hard­loop­dag. Althans vol­gens mijn nieu­we sche­ma. Nor­maal zou ik van­avond pas gaan maar de bui­en­ra­dar gaf aan dat het ’s mid­dags ging rege­nen. Ik had al een aan­tal klus­jes ach­ter de rug en bedacht dat ik eigen­lijk net zo goed met­een kon gaan ren­nen. Eén pro­bleem: ik had nog niet fat­soen­lijk ontbeten.

Snel warm­de ik enke­le kant-en-klaar pan­nen­koe­ken op in de mag­ne­tron. Met wat aard­bei­en­jam zijn die din­gen pri­ma te eten. Zo gezegd zo verorberd.

Een kwar­tier­tje later begon ik aan de war­ming-up. Weer een kwar­tier­tje later begon het tegen alle voor­spel­lin­gen in te rege­nen. En weer een kwar­tier­tje later kwa­men de pan­nen­koe­ken inclu­sief aard­bei­en­jam mijn neus uit.

Al met al heb ik toch 11 kilo­me­ter in pre­cies een uur gelo­pen. Hele­maal niet slecht gege­ven de haas­ti­ge voor­be­rei­ding. Ook heb ik nog een klei­ne 200 meter gezwom­men. Dat viel een klein beet­je tegen ver­ge­le­ken met vori­ge week. Er stond van­we­ge de strak­ke wind wat meer stro­ming en de gol­ven hiel­pen ook niet echt mee. Toch ben ik blij dat ik het gedaan heb.

Eens zien of ik dit erin kan blij­ven hou­den (zelfs als de water­tem­pe­ra­tuur later dit jaar flink zal dalen).

Leer­mo­men­ten:

  1. Ver­trouw geen weer­apps en ga gewoon wan­neer je er klaar voor bent (onge­acht het weer);
  2. Eet niet kort voor­dat je gaat hard­lo­pen (zeker geen pan­nen­koe­ken met aardbeienjam);
  3. Lopen in de regen bevalt me heel erg goed (wist ik al lan­ger maar altijd weer fijn om het beves­tigd te krijgen);
  4. Ook bij het zwem­men is het han­dig om eerst te kij­ken waar de wind pre­cies van­daan komt (ach­ter­af had ik beter de ande­re kant op kun­nen zwem­men, het had me veel min­der kracht gekost).

Geef een antwoord