De notaris legt het nog een keer uit

Een relatie kan eigen­lijk maar op twee manieren tot een einde komen:

  1. een van de part­ners komt te over­li­j­den;
  2. of een van de part­ners vertrekt.

In het eerste geval zorg je ervoor dat het geza­men­lijk ver­mo­gen bij de overge­bleven part­ner bli­jft, en in het tweede geval is het de bedoel­ing dat dit juist eerlijk verdeeld wordt.
Dat is in een noten­dop wat we van­daag gaan bespreken, aldus de notaris waar we waren aangeschoven omdat het miss­chien toch eens tijd werd belan­grijke zak­en zoals gereg­istreerd part­ner­schap en tes­ta­ment goed vast te leggen nu de aankoop van een nieuw huis defin­i­tief is. We knik­ten als teken dat we het had­den begrepen.
Ruim ander­half uur lat­er vroeg hij of het ons al duizelde. Dat viel wel mee. Ondanks dat het een com­plexe materie is van­wege bijvoor­beeld kinderen uit een vorige relatie en een eigen bedri­jf dat op naam van Inge staat, had­den we goed inzicht gekre­gen in de vorm die het beste bij onze sit­u­atie en wensen zou passen. Ons ken­nende zouden we er een aan­tals nacht­jes over slapen om er dan een klap op te geven ter beves­tig­ing.
Toen we wilden afron­den schoot me plots alsnog een vraag te bin­nen. Het ging over een ogen­schi­jn­lijk futiel detail. Naar wij dacht­en. Maar dat bleek een mis­reken­ing. Het koste ons allereerst een kwarti­er voor­dat we zelf doorhad­den hoe ingewikkeld erfrecht in elka­ar zat en ver­vol­gens nog eens een kwarti­er voor­dat de notaris een fis­caal juridisch voordelige wijze gevon­den had om dit geregeld te kri­j­gen.
Ter illus­tratie gebruik­te hij een bij­zon­der lugu­bere anek­dote over een man die zijn kinderen en vrouw had neergeschoten en ver­vol­gens zelf­mo­ord had gepleegd. Je staat er niet bij stil, maar voor de verdel­ing van de erfe­nis is het essen­tieel te weten in welke vol­go­rde de gezinsle­den zijn overleden. In dit geval kwam het gehele ver­mo­gen bij de erf­ge­na­men van de man terecht omdat hij logis­cher­wi­js degene was die het laatst was komen te over­li­j­den.
Niet dat we denken dat dit voor­beeld navol­ging ver­di­ent, maar het hielp ons wel beter te begri­jpen wat de notaris ons eerst zon­der al te veel suc­ces probeerde uit te leggen. Ik denk dat ik het nu niet snel zal ver­geten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets