Hernieuwde confrontatie

Het was dit jaar de tweede keer dat ik op de don­derda­gavond ging trainen en de eerste keer dat de train­er die door­gaans op deze dag les­geeft aan­wezig was. Hij had een belan­grijke med­edel­ing voor ons bij aan­vang: we moesten flink aan de bak en zor­gen dat we om 20:50 uur hele­maal verzu­urd waren want dan zou de train­ing al afgelopen zijn (tegen nor­maal gespro­ken een tijd van 21:00 uur). Hij zat namelijk in de nacht­di­enst en moest dus tijdig vertrekken.
Zo gezegd zo gedaan. We gin­gen vlot van start met enkele opwarm­rond­jes om daar­na te verza­me­len bij het white­board waarop hij onze train­ing had uit­geschreven. Het waren blokken van enkele flinke oefenin­gen per keer afgewis­seld met rond­jes lopen om te her­stellen. Tot mijn schrik zag ik dat we vele keren over de hoge schut­ting moesten die voor mijn gevoel te hoog (gegrepen) is. Ik had me er al ooit op stukge­beten en daar­na was ik er alleen nog eens mee gecon­fron­teerd tij­dens het oefen­rond­je voor de Lingeze­gen­run. Toen kwam ik er weliswaar met moeite over­heen, maar verder is deze hin­der­nis alti­jd aan me voor­bij gegaan (of ben ik er wil­lens en wetens aan voor­bij gegaan).
Van­daag moesten we er afhanke­lijk van het tem­po waarin we de oefenin­gen wis­ten te vol­bren­gen min­i­maal 2x tot 9x over­heen. Ik hield m’n hart vast. Gelukkig stond het boom­stam­met­je wat als opstap kan dienen er nog steeds bij.
Uitein­delijk ben ik er 5x over­heen gegaan. En eigen­lijk zon­der al te veel moeite. Haast automa­tisch ben ik gebruik bli­jven mak­en van het stam­met­je, maar achter­af vraag ik me af waarom. Is het over­moed nu ik het achter de rug heb of zou het me inder­daad moeten lukken om er zon­der enige hulp over­heen te komen? Daar kan ik maar op een manier achterkomen. Komende zondag ga ik het proberen.
Wat ik eigen­lijk wil zeggen is dat het loont om stug door te bli­jven trainen. De vorderin­gen die je maakt komen miss­chien niet alti­jd even snel (of zo snel als je zelf zou willen), maar ze komen wel degelijk. Als je ziet wat ik nu presteer ten opzichte van een jaar gele­den toen ik met deze sport begon, dan sta ik zelf nog wel het meeste ver­baasd.

schutting0

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets