Het verhuizen is begonnen

Ondanks dat we de sleu­tel van ons nieuwe huis pas op 1 feb­ru­ari 2017 in han­den kri­j­gen (ervan uit­gaande dat alles vol­gens plan bli­jft gaan) zijn we vorige week al begonnen met het opknap­pen van ons huidi­ge huis. Opknap­pen in de zin van kleine klus­jes om de verkoop­waarde te doen toen­e­men. Een soort van invester­ing dus.

De eerste week van mijn vakantie had­den we daarom enkele schilder­lui over de vlo­er die de schu­ur, hal en toi­let onder han­den (kwasten) namen. Omdat ze sneller en beter kun­nen schilderen (zei Inge met een min­zame glim­lach toen ze met dit voors­tel kwam). Ik mocht me onder­tussen bezighouden met het uit­zoeken van spullen die we zek­er het komende jaar niet nodig denken te hebben. Eind augus­tus komen ze foto’s van ons huis mak­en om op de site van de make­laar te plaat­sen en we had­den te horen gekre­gen dat een over­vol (ik wierp een veel­beteke­nende blik richt­ing Inge) huis geen fraaie plaat­jes oplev­ert.

Na een aan­tal dagen had­den we al een hele verza­mel­ing ver­huis­dozen klaarstaan. Tijd om die ergens op te bergen. Gis­teren reed ik met de eerste lad­ing richt­ing Arn­hem-Noord waar we een kleine opsla­gruimte huren. Het werd me al snel duidelijk dat we daar niet genoeg aan had­den. Omdat de ves­tig­ing pas recent geopend is en wij een van de eerste klanten waren wer­den we gematst (vol­gens de baliemedew­erk­er). Voor een klein bedrag meer kon­den we gelijk over­huizen naar een grotere ruimte.

Van­daag heb ik nog eens drie rit­jes moeten mak­en voor­dat alle dozen over waren. De opsla­gruimte begint al aardig vol te rak­en, maar in huis lijkt het of er nog hele­maal niets verd­we­nen is. Ik weet wat ons de komende week te doen staat.

En wie zich (net als ik) afvraagt waarom wij zoveel spullen hebben en of er niet iets weggedaan kan wor­den die moet (net als ik) vooral­snog genoe­gen nemen met het antwo­ord van Inge dat we daar vol­gend jaar wel eens naar gaan kijken.

Als we tijd en ruimte hebben.

AllSafeOpslag

SHARING IS CARING

The 50 Best Alt-Coun­try Albums of All Time

Niet dat Coun­try nu echt mijn genre is, maar de zoge­naamde Alter­natieve Coun­try of ook wel Amer­i­cana genaamd, weet me wel degelijk te beko­ren. Deze lijst vormt een per­fecte afspiegeling van wat je kunt verwacht­en bij deze muziek­soort. Hieron­der een aan­tal albums die wat mij betre­ft uit­sti­j­gen boven de rest (voor zover ik ze ken):

42. Lyle Lovett – Joshua Judges Ruth
40. k.d. Lang – Ingénue (1992)
35. Bon­nie “Prince” Bil­ly – I See a Dark­ness (1999)
33. 16 Horse­pow­er – Folk­lore (2002)
27. Joe Hen­ry – Kind­ness of the World (1992)
26. Steve Ear­le – El Cora­zon (1997)
25. Songs: Ohia – The Mag­no­lia Elec­tric Co. (2003)
13. Ryan Adams – Heart­break­er (2000)
11. John­ny Cash – Amer­i­can Record­ings (1994)
10. The Jay­hawks – Hol­ly­wood Town Hall (1992)
9. Emmy­lou Har­ris – Wreck­ing Ball (1995)
5. Dri­ve-By Truck­ers – Dec­o­ra­tion Day (2003)
3. Gillian Welch – Revival (1996)

~ ~ ~

4 Comments

Weg­gooien is een lastig pro­ces van loslat­en! Maar het is ook lekker. En op deze manier stel je het enerz­i­jds nog even uit maar je maakt het voor vol­gend jaar makke­lijk­er. Want als je die spullen niet gemist hebt, weet je ook sneller of je ze nog wilt houden.
PS Ga je ook boeken naar de opslag bren­gen??

Eigen­lijk doen we het in twee stap­pen. Alles waar­van we nu al denken dat we het niet meer nodig hebben gaat meteen weg. De rest pakken we in en wordt over een jaar nog eens serieus bekeken of we het alsnog moeten bewaren nadat we ver­huisd zijn. Hopelijk gaat dat zoals je zegt makke­lijk­er, want het valt bij som­mige spullen inder­daad niet mee.
Wat de boeken betre­ft: hier ga ik het­zelfde doen. Ook nu ga ik proberen afscheid te nemen van boeken die ik niet meer (opnieuw) ga lezen. De rest gaat in dozen en naar de opslag.

Geef een reactie