Pijnloos bloggen

Nog een voor­deel van blog­gen op een iPad: het doet geen pijn aan mijn rechterpink!

Ok, dit heeft mis­schien wat uit­leg nodig.

Sinds ik begon­nen met de iPad als seri­eus alter­na­tief voor mijn ver­sle­ten Mac­Book te gebrui­ken kwam ik er al snel ach­ter dat het mis­schien toch wel han­dig is om er een extern toet­sen­bord bij te gebrui­ken. Hoe­wel het typen op het scherm van de iPad best goed gaat, vind ik het bij lang­du­rig gebruik ver­moei­en­der. Daar­om ben ik toch maar over­stag gegaan voor de bescherm­hoes inclu­sief toet­sen­bord die Apple zelf ont­wik­keld heeft.

Je kunt de iPad nog steeds als tablet blij­ven gebrui­ken door de bescherm­hoes naar ach­ter te klap­pen, maar het is ook moge­lijk de iPad over­eind te zet­ten net zoals het scherm van een lap­top om dan het geïn­te­greer­de toet­sen­bord te gebrui­ken. En dat is de opstel­ling waar­in ik dit blogje tik.

Van­waar dan geen pijn aan mijn rechterpink?

Eer­der deze week heb ik mijn vin­ger­na­gels geknipt. Eerst de nagels van mijn lin­ker­hand en toen rechts. Deze volg­or­de (ik ben rechts­han­dig) schijnt iets over mij te zeg­gen zo leer­de ik recent toen ik de film Nymp­ho­ma­niac keek. Blijk­baar heb ik daar­bij de nagel van mijn rech­ter­pink iets te kort geknipt of ben ik anders­zins onvoor­zich­tig geweest want een aan­tal dagen later is de vin­ger gaan ontsteken.

Dat doet flink pijn. De min­ste aan­ra­king voelt al aan als­of er met een naald in mijn vin­ger­top wordt geprikt.

En hier komt het voor­deel van het Smart Key­board om de hoek kij­ken. Het toet­sen­bord is name­lijk gemaakt van een zacht soort rub­ber dat heer­lijk mee­geeft wan­neer ik aan het typen ben. Heel anders dan het toet­sen­bord wat ik gewend ben en zo goed als pijn­loos wan­neer ik mijn rech­ter­pink moet gebrui­ken. Ide­aal onder deze bar­re omstandigheden.